Aktualności

COVID-19 “szybka ścieżka” — zapraszamy do zgłaszania pomysłów


Szanowni Państ­wo,

w związku z decyzją Komisji Europe­jskiej doty­czącą alokacji środ­ków na dzi­ała­nia wspier­a­jące walkę z COVID-19 Cen­trum Obsłu­gi Przed­siębior­cy oraz Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju planu­je uru­chomie­nie „szy­b­kich ścieżek” dla prowad­zonych lub planowanych pro­jek­tów naukowo-badaw­czych obe­j­mu­ją­cych tem­aty­cznie ten obszar.

Kieru­je­my do Państ­wa zapy­tanie, które posłuży iden­ty­fikacji ww. pro­jek­tów oraz potrzeb finan­sowych w tym zakre­sie. Zachę­camy do zgłasza­nia zarówno pomysłów, jaki dojrza­łych pro­jek­tów.

Środ­ki z dofi­nan­sowa­nia moż­na przez­naczyć na (dot. konkur­su COP):

  • aparaturę do badań nad COVID,
  • bazy danych i sprzęt IT wyko­rzysty­wane do badań na wirusem
  • kosz­ty per­son­elu
  • amortyza­cji sprzę­tu
  • bada­nia klin­iczne etap I‑IV
  • zez­woleń do obro­tu
  • badań nad lekarst­wa­mi, szczepi­onka­mi, tes­ta­mi, pro­duk­ta­mi leczniczy­mi, sprzętem szpi­tal­nym i medy­cznym, środ­ka­mi ochrony człowieka przed wirusem Covid-19,

Prosimy o wypełnie­nie krótkiego for­mu­la­rza, dostęp­nego pod linkiem https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v0JFlU5jREKbdZgaoVJ3VrU-SaGqgydIrKLEOpzZ151UODBKMzk5VzJPMTRHWTU4QlowTjRHV1RVVy4u

Na pod­staw­ie przesłanych zgłoszeń zor­ga­nizu­je­my spotkanie on-line, na którym przed­staw­imy dodatkowe założe­nia planowanych konkursów oraz odpowiemy na Państ­wa pyta­nia.

Na Państ­wa zgłoszenia czekamy do dnia 16 kwiet­nia.

Wspól­nie może­my spraw­ić, aby ten trud­ny czas był również cza­sem pro­duk­ty­wnym i przy­czynił się do roz­wo­ju naszej wiedzy w zakre­sie nowych wirusów oraz metod wal­ki z nimi.

 

  • Opublikowano: 8 kwietnia 2020
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP