Aktualności

Dr Marcin Talar laureatem programu LIDER – NCBR


Poz­nal­iśmy lau­re­atów XII edy­cji Pro­gra­mu Lid­er finan­sowanego przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju. Wśród lau­re­atów grantu znalazł dr Marci­na Talar z Zakładu Bio­chemii. Jego pro­jekt pn. Opar­ta na kon­wolucyjnych sieci­ach neu­ronowych wspo­ma­gana kom­put­erowo diag­nos­ty­ka endoskopowa wykry­wa­nia wczes­nych zmi­an nowot­worowych (gruc­zo­laków) w obszarze jeli­ta grubego został wysoko oce­niony i zajął 12 miejsce na liś­cie rankingowej (na 56 wniosków). Wartość pro­jek­tu to blisko 1,5 mln zł.

Celem pro­jek­tu COMRADE (angCOM­put­eR-aid­ed Diag­nos­tics of ADE­no­ma)  jest stworze­nie sys­te­mu wspo­ma­ganej kom­put­erowo diag­nos­ty­ki lekarskiej, opartego na dzi­ała­niu kon­wolucyjnych sieci neu­ronowych (CNN), który pod­czas wykony­wa­nia zabiegów kolonoskopii będzie poma­gał lekar­zom w detekcji wczes­nych zmi­an nowot­worowych (gruc­zo­laków). Na rynku medy­cznym ist­nieje ogrom­ny popyt na narzędzia, na bazie sztucznej inteligencji, które mogły­by ułatwić pracę lekar­zom w szpi­ta­lach oraz jed­nos­tkach klin­icznych wykonu­ją­cych bada­nia i usłu­gi medy­czne.

Nowa­torskim rozwiązaniem pro­jek­tu będzie pró­ba stworzenia algo­ryt­mu detekcji w taki sposób, aby oprócz wykry­wa­nia zmi­an nowot­worowych pozwalał on na tworze­nie automaty­cznego ujed­no­li­conego opisu z prze­biegu endoskopii prze­wodu pokar­mowego. Zadanie to będzie real­i­zowane w opar­ciu o stwor­zoną nomen­klaturę nazewniczą MST (ang. Min­i­mal Stan­dard Ter­mi­nol­o­gy) wyko­rzysty­waną w opisach zdjęć endoskopowych oraz seg­men­tację charak­terysty­cznych obszarów jeli­ta grubego, które razem tworzyć będą użyteczną mapę diag­nos­ty­czną – mówi dr Talar.

W ramach pro­jek­tu LIDER przewidziano rozbu­dowę uczel­ni­anej ser­werowni o nowoczesne jed­nos­t­ki obliczeniowe wyko­rzys­tu­jące pro­ce­so­ry graficzne, które będą zdolne do szy­bkiego wykony­wa­nia anal­iz związanych z przetwarzaniem danych pochodzą­cych z obrazów medy­cznych. Pro­jekt przewidu­je również skom­ple­towanie inter­dyscy­pli­narnego zespołu badaw­czego składa­jącego się z lekarzy gas­troen­terologów z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz inżynierów-pro­gramistów z Politech­ni­ki Łódzkiej. Warto pod­kreślić, że przyję­ta w pro­jek­cie kon­cepc­ja zyskała apro­batę wiodą­cych dostaw­ców usług związanych z obra­zowaniem i anal­izą danych.

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, nad­zoru­ją­cy 3 szpi­tale klin­iczne, jest doskon­ałym źródłem pozyski­wa­nia dużej licz­by zdjęć i sek­wencji fil­mowych doty­czą­cych endoskopii dol­nego odcin­ka prze­wodu pokar­mowego. Pon­ad­to w pro­jek­cie przewidziano na wiązanie współpra­cy z czołowy­mi jed­nos­tka­mi klin­iczny­mi w kra­ju, przeprowadza­ją­cy­mi bada­nia kolonoskopowe, w celu stworzenia i prowadzenia ogólnopol­skiej, pub­licznej, zanon­i­mi­zowanej bazy danych filmów i obrazów kolonoskopowych.

Mamy nadzieję, że wyni­ki tego inter­dyscy­pli­narnego pro­jek­tu z pogranicza współczes­nej medy­cyny i bioin­for­maty­ki, wyko­rzys­tu­jącego kon­wolucyjne sieci neu­ronowe, będą miały szan­sę zre­wolucjoni­zować bada­nia kolonoskopowe nie tylko w Polsce, ale także na świecie, znaczą­co popraw­ić ich efek­ty­wność, a przede wszys­tkim przy­czynić się do dokład­niejszej i szyb­szej diag­nos­ty­ki pac­jen­tów – doda­je autor pro­jek­tu

Serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

  • Opublikowano: 8 listopada 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP