Aktualności

Aktualnie ogłoszone konkursy


200 mln zł trafi do pol­s­kich naukow­ców i przed­siębior­ców, którzy pracu­ją nad diag­nos­tyką, lecze­niem i prze­ci­wdzi­ałaniem chorobom wiru­sowym. Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju się­ga po sprawd­zoną for­mułę finan­sowa­nia innowacji z Fun­duszy Europe­js­kich, by prze­ci­wdzi­ałać rozprzestrzeni­a­n­iu się pan­demii koron­awirusów, w tym SARS-CoV­‑2. Co istotne, wypra­cow­ane rozwiąza­nia w tym zakre­sie mają służyć nie tylko bieżącej pomo­cy, ale wpisy­wać się w szer­sze myśle­nie o bez­piecznej przyszłoś­ci.

Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja, a zakończy 31 grud­nia 2020 r do godz. 12.00. Konkurs podzielony jest na 3 rundy: pier­wsza potr­wa od 6 maja do 5 czer­w­ca 2020 r., dru­ga od 6 czer­w­ca do 24 lip­ca 2020 r., a trze­cia od 25 lip­ca do 31 grud­nia 2020 r. Oce­na wniosków będzie przeprowadzana po zakończe­niu każdej z rund i zajmie do 90 dni.

Więcej infor­ma­cji oraz doku­men­tację konkur­sową zna­jdą Państ­wo pod linkiem:
https://www.ncbr.gov.pl/o‑centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szybka-sciezka-koronawirusy-ogloszenie-konkursu-nr-51112020–62221/

  • Opublikowano: 9 kwietnia 2020
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP