Aktualności

Komunikat Rektora dotyczący zgłoszenia członkostwa w poszczególnych radach naukowych dyscyplin


Szanowni Państwo,

Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

w związku z rozpoczynającą się 1 września kolejną kadencją organów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuję, że do 26 sierpnia br. właściwe Dziekanaty przyjmować będą zgłoszenia członkostwa w poszczególnych radach naukowych dyscyplin.

W Uniwersytecie Medycznym w Łodzi funkcjonują następujące rady naukowe dyscyplin:

1) Rada Nauk Farmaceutycznych – w dyscyplinie nauk farmaceutycznych;
2) Rada Nauk Medycznych – w dyscyplinie nauk medycznych;
3) Rada Nauk o Zdrowiu – w dyscyplinie nauk o zdrowiu.

Do ich zadań należy w szczególności nadawanie przez Uniwersytet stopni naukowych w poszczególnych dyscyplinach.

Osoby zainteresowane, uprawnione do członkostwa w radzie, winny złożyć odpowiednie deklaracje umożliwiające udział w pracach wspomnianych gremiów.

Zgodnie z § 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., uprawnienie do członkostwa w radzie naukowej dyscypliny przysługuje nauczycielom akademickim z grupy pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, zatrudnionym na stanowisku profesora i profesora uczelni, posiadającym co najmniej stopień doktora habilitowanego, którzy:

1) złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie;
2) spełniają wymagania określone w art. 20 ust. 1-4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3) zadeklarowali udział w pracach rady naukowej dyscypliny.

Nauczyciele akademiccy, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w więcej niż jednej dyscyplinie naukowej, mogą wejść
w skład rad naukowych dyscyplin zgodnie z zadeklarowanymi dyscyplinami, jednak maksymalnie mogą to być dwie dyscypliny.

Deklaracje należy przesyłać elektronicznie (własnoręcznie podpisany skan) na adresy e-mail wskazane poniżej:
–  aleksandra.jozwiak@umed.lodz.pl – Pani Aleksandra Jóźwiak – Dziekanat Farmaceutycznego
–  ewelina.plocinska@umed.lodz.pl – Pani Ewelina Płocińska – Dziekanat Wydziału Lekarskiego
agnieszka.dejda@umed.lodz.pl – Pani Agnieszka Dejda – Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Obok deklaracji udziału w pracach rady naukowej dyscypliny,  kandydaci, którzy urodzili się przed 31 lipca 1972 r., winni złożyć również oświadczenia lustracyjne lub informacje dotyczące wcześniej złożonych oświadczeń.  Dokumenty lustracyjne, w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją „Oświadczenie lustracyjne – imię i nazwisko” prosimy przesyłać do właściwego Dziekanatu pocztą wewnętrzną lub składać w skrzynkach podawczych usytuowanych na terenie Uczelni.

Dziekanaty po weryfikacji złożonych deklaracji, najpóźniej do 31 sierpnia br. przedstawią Rektorowi zaaprobowaną przez Dziekana Wydziału listę członków danej rady naukowej dyscypliny.

Rektor, na postawie przedłożonych list, ogłosi skład poszczególnych rad naukowych dyscyplin kadencji 2020-2024.

Rektor
prof. dr hab. Radzisław Kordek

 

  • Opublikowano: 27 lipca 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP