Aktualności

Komunikat w sprawie organizacji dydaktyki i postępowania w sytuacji zachorowania na COVID-19


W związku z obserwowaną w ostatnich dniach istotnie zwiększoną liczbą nowych zakażeń COVID-19, hospitalizacji i zgonów, a także coraz liczniejszymi przypadkami zakażeń i zachorowań wśród personelu szpitali, w których odbywają się zajęcia dla studentów UMED-u, w tym osób bezpośrednio zaangażowanych w dydaktykę, ponawiamy apel o szczególne stosowanie wszystkich możliwych środków zapobiegawczych. Bardzo wiele zależy od nas  samych – wszystkie obostrzenia muszą być respektowane. Środki ochrony osobistej personelu i studentów muszą być bezwzględnie stosowane.

Organizację dydaktyki w warunkach pandemii reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictw Wyższego z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 1679):

„§13a.1. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do końca semestru, w trakcie którego stan ten został odwołany, zajęcia na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów.

2.Liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w okresie, o którym mowa wust.1, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do liczby punktów ECTS, o której mowa w§13.”.

W związku z powyższym informujemy, że pierwszeństwo do odbywania zajęć w szpitalach klinicznych przysługuje studentom ostatniego roku studiów. W przypadku studentów lat niższych – decyzje, co do sposobu przeprowadzania zajęć, podejmują kierownicy przedmiotów, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo epidemiczne.

Jak już informowaliśmy we wcześniejszych komunikatach, należy maksymalnie wykorzystywać formy zajęć bezpieczne w aspekcie pandemii. W oddziałach dotkniętych COVID-19, nie należy przeprowadzać zajęć „przy łóżku chorego” – powinny one odbywać się wyłącznie w trybie online aż do ustania niebezpieczeństwa zakażenia.

W przypadku zachorowania studentów na COVID-19, kontaktu z niezabezpieczonymi osobami objawowymi, podejrzanymi lub zakażonymi stosować należy następujące rozwiązania:

 1. Jeżeli student przejawia objawy infekcji:
  1. Pozostaje w domu i ogranicza kontakty społeczne
  2. Kontaktuje się z POZ i postępuje zgodnie z wytycznymi lekarza pierwszego kontaktu
  3. Kontaktuje się z prowadzącym zajęcia. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi odrobienie zajęć lub decyduje o możliwości zdalnego uczestniczenia w zajęciach.
 2. Jeżeli student przebywa na kwarantannie, ale nie wykazuje objawów choroby,
  1. Wykonuje polecenia służb sanitarno-epidemiologicznych (przestrzega zasad kwarantanny)
  2. Kontaktuje się z prowadzącym zajęcia. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi odrobienie zajęć lub decyduje o możliwości zdalnego uczestniczenia w zajęciach.
 3. Jeżeli student posiada dodatni wynik testu w kierunku COVID-19:
  1. Wykonuje polecenia służb sanitarno-epidemiologicznych/lekarza pierwszego kontaktu/specjalisty chorób zakaźnych.
  2. Powiadamia prowadzącego zajęcia, który umożliwia studentowi odrobienie zajęć lub decyduje o możliwości zdalnego uczestniczenia w zajęciach.
  3. Student powiadamia dziekanat, który w porozumieniu z jednostką prowadzącą zajęcia przygotowuje listę osób „z kontaktu” – studentów i nauczycieli akademickich i przekazuje ją niezwłocznie właściwym służbom sanitarno-epidemiologicznym,
  4. Studenci z grupy studenckiej pozostają w domu i ograniczają kontakty społeczne. Zajęcia dla całej grupy studenckiej mogą odbywać się w tylko w formie zdalnej do czasu zakończenia nałożonej przez służby sanitarno-epidemiologiczne kwarantanny.
 4. Jeżeli student miał niezabezpieczony (bez zachowania dystansu społecznego, bez stosowania środków ochrony osobistej) kontakt z osobą z potwierdzonym COVID-19:
  1. Pozostaje w domu i ogranicza kontakty społeczne.
  2. Wykonuje polecenia służb sanitarno-epidemiologicznych
  3. Kontaktuje się z prowadzącym zajęcia. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi odrobienie zajęć lub decyduje o możliwości zdalnego uczestniczenia w zajęciach.
  4. W przypadku pojawienia się objawów infekcji kontaktuje się z POZ i postępuje zgodnie z wytycznymi lekarza pierwszego kontaktu.
 5. Jeżeli student miał niezabezpieczony kontakt z osobą z wyraźnymi objawami COVID-19, ale jeszcze bez potwierdzonego testu:
  1. Pozostaje w domu i ogranicza kontakty społeczne
  2. Kontaktuje się z prowadzącym zajęcia. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi odrobienie zajęć lub decyduje o możliwości zdalnego uczestniczenia w zajęciach.
  3. Dalsze kroki uzależnione są od wyniku testu tej osoby – wynik ujemny oznacza powrót na zajęcia. Wynik dodatni oznacza stosowanie zapisów pkt 4

W sytuacjach wątpliwych lub nieuregulowanych w niniejszym komunikacie pomoc niosą dziekanaty i władze Uczelni. Jednocześnie prosimy kierowników jednostek i osoby odpowiedzialne za dydaktykę o możliwie samodzielne, elastyczne i przyjazne dla społeczności akademickiej podejście do organizacji zajęć w zmieniającej się sytuacji epidemicznej kraju.

Prof. dr hab. Adam Antczak
Prorektor ds. Klinicznych i Zarządzania Nauką

 • Opublikowano: 12 października 2020
Podziel się na:
Tagi:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!