Aktualności

Oferta współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji — Państwowym Instytutem Badawczym


Ośrodek Przetwarza­nia Infor­ma­cji — Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy serdecznie zaprasza naukow­ców z doświad­cze­niem w zakre­sie gene­ty­ki człowieka, bio­m­e­dy­cyny, bioin­for­maty­ki, biotech­nologii lub dziedzin pokrewnych do zapoz­na­nia się z ofer­tą i naw­iąza­nia współpra­cy w celu sporządzenia opinii.

OPI PIB pełni rolę Insty­tucji Wdraża­jącej fun­dusze europe­jskie w zakre­sie Dzi­ałanie 4.2 Rozwój nowoczes­nej infra­struk­tu­ry badaw­czej sek­to­ra nau­ki Pro­gra­mu Inteligent­ny Rozwój.

Dzi­ałanie pole­ga na wspar­ciu wybranych pro­jek­tów dużej, strate­gicznej infra­struk­tu­ry badaw­czej o charak­terze ogól­nokra­jowym lub  między­nar­o­dowym, zna­j­du­ją­cych się na Pol­skiej Mapie Infra­struk­tu­ry Badaw­czej. Wartość dofi­nan­sowa­nia real­i­zowanych pro­jek­tów to pon­ad 2,5 mld zł.

Przed­miotem zamówienia jest sporządze­nie opinii (blok tem­aty­czny: gene­ty­ka człowieka, DNA, miR­NA, bio­m­e­dy­cy­na, bioin­for­maty­ka, biotech­nolo­gia) po anal­izie doku­men­tacji oraz wiz­ji lokalnej na miejs­cu real­iza­cji pro­jek­tu „ECBiG – Europe­jskie Cen­trum Bioin­for­maty­ki i Genomi­ki”. W ramach pro­jek­tu wyt­wor­zona zostanie unika­towa baza zwana Genomiczną Mapą Pol­s­ki oraz towarzyszące jej oprzyrzą­dowanie bioin­for­maty­czne.

Ter­min składa­nia ofert — 31.03.2022 r.

Zaprosze­nie
Szczegółowe infor­ma­c­je

 

  • Opublikowano: 10 marca 2022
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP