Aktualności

Współpraca z miastem Poddębice w ramach European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing


2 lip­ca w budynku Inte­gracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych w Pod­dębi­cach miało miejsce uroczyste pod­pisanie lis­tu inten­cyjnego doty­czącego współpra­cy Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i Mias­ta Pod­dębice w zakre­sie pro­jek­tów, rozwiązań i innowacji w obszarze akty­wnego i zdrowego starzenia się. Doku­ment został pod­pisany przez prof. dr hab. n. med. Lucynę Woź­ni­ak – Prorek­to­ra ds. Roz­wo­ju Nau­ki i Współpra­cy Między­nar­o­dowej UM i Pio­tra Sęczkowskiego – Bur­mistrza Pod­dębic. Tym samym rozpoczę­to współpracę w ramach Euro­pean Inno­va­tion Part­ner­ship on Active and Healthy Age­ing.

EIP on AHA to inic­jaty­wa Komisji Europe­jskiej pole­ga­ją­ca na współpra­cy pomiędzy kra­ja­mi, region­a­mi, ośrod­ka­mi aka­demicki­mi, przed­siębior­ca­mi, placówka­mi ochrony zdrowia i pomo­cy społecznej oraz orga­ni­za­c­ja­mi samorzą­dowy­mi celem poprawy stanu zdrowia i jakoś­ci życia osób starszych i zwięk­szenia ich udzi­ału w życiu społecznym. Płaszczyznę współpra­cy zawartego part­nerst­wa będzie stanow­ić wymi­ana infor­ma­cji i dobrych prak­tyk, przy­go­towanie wspól­nych opra­cow­ań i anal­iz, udostęp­ni­an­ie mate­ri­ałów źródłowych oraz wszelkie dzi­ała­nia, służące roz­wo­jowi inic­jatyw pros­e­nio­ral­nych w Pod­dębi­cach i region­ie w opar­ciu o cen­ny potenc­jał naukowo-badaw­czy UM.

W uroczys­toś­ci udzi­ał wzięli także: Dziekan Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu prof. dr hab. n. med. Jolan­ta Kujawa, Kan­clerz UM dr Jacek Grabows­ki, Zastęp­ca Dyrek­to­ra Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii dr Cezary Lip­ińs­ki, Zastęp­ca Dyrek­to­ra Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju mgr Ane­ta Andrze­jczyk, Pełnomoc­nik Kan­clerza UM ds. roz­wo­ju gospo­dar­ki senio­ral­nej mgr Tomasz Kopiec, Wiceprezes Fun­dacji Sys­tem Akty­wiz­a­cji Senio­ra Piotr Pusty, Marsza­łek Wojew­ództ­wa Łódzkiego kadencji 2010–2014 oraz 2014–2018 Witold Stępień, pra­cown­i­cy Urzę­du Mias­ta Pod­dębice oraz lokalni przed­siębior­cy.

 

  • Opublikowano: 6 lipca 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP