Aktualności

Pierwszy etap rekrutacji za nami – stomatologia wciąż numerem pierwszym wśród kandydatów!


Zakończył się pier­wszy etap rekru­tacji na stu­dia stacjonarne jed­no­lite mag­is­ter­skie, na rok aka­demic­ki 2018/2019 w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym Łodzi. Nabór prowad­zono na kierun­ki: anal­i­ty­ka medy­cz­na, far­ma­c­ja, lekarsko-den­tysty­czny, lekars­ki, lekars­ki (w ramach lim­i­tu MON) fizjoter­apia oraz stu­dia I stop­nia — tech­ni­ki den­tysty­czne.

Wpłynęło praw­ie 18 tys. aplikacji on-line, a pon­ad 12 tys. kandy­datów dokon­ało opłaty rekru­ta­cyjnej.

W statystykach od lat przo­du­je kierunek lekarsko-den­tysty­czny. W tym roku o jed­no miejsce na stom­a­tologii ubie­gało się pon­ad 14 osób. Niezmi­en­ną pop­u­larnoś­cią cieszą się kierun­ki lekarskie, a także unika­towe stu­dia prowad­zone w ramach umowy z Min­is­terst­wem Obrony Nar­o­dowej, na których w tym roku lim­it miejsc wyniósł 120 (o 30 więcej niż w ubiegłym roku).

STUDIA STACJONARNE VII 2017 VII 2018
Wydzi­ał, kierunek lim­it

miejsc

 na 1 miejsce lim­it miejsc na 1 miejsce
Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny        
anal­i­ty­ka medy­cz­na 51 8,5 52 8,5
far­ma­c­ja 143 7,3 147 6,7
Wydzi­ał Lekars­ki        
lekars­ki 360 12,4 360 9,7
Odd­zi­ał Stom­a­to­log­iczny        
lekarsko-den­tysty­czny 114 19,2 120 14,3
tech­ni­ki den­tysty­czne (I stopień) 48 2,6 48 2,43
Wydzi­ał Wojskowo-Lekars­ki        
lekars­ki 150 10,4 150 10
lekars­ki (MON) 90 3,8 120 3
Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu        
fizjoter­apia (jed­no­lite mag­is­ter­skie) 180 3,1 180 4

 

Serdecznie grat­u­lu­je­my wszys­tkim przyję­tym kandydatom i przy­pom­i­namy o koniecznoś­ci dostar­czenia niezbęd­nych doku­men­tów.

Przy­pom­i­namy, że rekru­tac­ja na Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi nadal trwa. Wciąż moż­na reje­strować się na stu­dia nies­tacjonarne jed­no­lite mag­is­ter­skie (kierun­ki: lekars­ki, lekarsko-den­tysty­czny, far­ma­c­ja) oraz stu­dia I stop­nia (kierun­ki: biotech­nolo­gia, elek­tro­ra­di­olo­gia, diete­ty­ka, fizjoter­apia, koor­dynowana opieka senio­ral­na, kos­me­tolo­gia, pielęg­niarst­wo, położnict­wo, zdrowie pub­liczne, ratown­ict­wo medy­czne). Szczegółowy har­mono­gram rekru­tacji oraz dodatkowe infor­ma­c­je zna­j­du­ją się w naszym ser­wisie rekru­ta­cyjnym – www.rekrutacja.umed.lodz.pl.

Oso­ba do kon­tak­tu:
Joan­na Orłows­ka

  • Opublikowano: 11 lipca 2018
Podziel się na:
Przeczytaj również
Wejdź do świata nauki z Kamilą!
 Bohaterką kole­jnego spo­tu jest Kami­la Czar­nec­ka – adi­unkt Zakładu […]
Wejdźmy z Łukaszem do świata nauki!
Poz­na­j­cie Łukasza Śledz­ińskiego, dok­toran­ta w zes­pole naukowym Zakładu Biologii Moleku­larnej Uni­w­er­syte­tu […]
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP