KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

Komunikaty

Komu­nikat nr 5/2023 Zarzą­du Kasy Zapo­mogowo-Poży­czkowej

Szanowni Państ­wo, Członkowie KZP

 

Zarząd Kasy Zapo­mogowo-Poży­czkowej przy UM w Łodzi infor­mu­je,  że dnia 27 listopa­da 2023 roku odbyły się wybo­ry do Zarzą­du i Komisji Rewiz­yjnej.

Zarząd

Prze­wod­niczą­ca

Elż­bi­eta Janiszews­ka

Z‑ca Prze­wod­niczącej

Mag­dale­na Gawrońs­ka

Sekre­tarz

Dag­mara Barańs­ka-Tarkows­ka

Skarb­nik

Krysty­na Chrzan

Komis­ja Rewiz­yj­na

Prze­wod­niczą­ca

Agniesz­ka Gutows­ka

Członkowie  

Michał Raczkows­ki

Gabriela Zawa­da

 

Nowe kierown­ict­wo KZP rozpocznie swo­ją dzi­ałal­ność z dniem 1 sty­cz­nia 2024 roku.

Jed­nocześnie infor­mu­je­my Szanownych Państ­wa-Członków KZP, że pozyski­wanie

wszel­kich infor­ma­cji i druków kasy koleżeńskiej odby­wa się w następu­ją­cy sposób:

Strona głów­na UMED

Pra­cown­ik (pasek narzędziowy)

Orga­ni­za­c­je pra­cown­icze

Kasa Zapo­mogowo-Poży­czkowa

 


 

Komu­nikat nr 4/2023  Zarzą­du Kasy Zapo­mogowo-Poży­czkowej

Szanowni Państ­wo, członkowie KZP,

W związku z upły­wa­ją­cym ter­minem kadencji obec­nych Władz KZP, tj. Zarzą­du i Komisji Rewiz­yjnej, prosimy o zgłaszanie kandy­datur do wymienionych wyżej organów. Kandy­dat powinien speł­ni­ać warun­ki opisane w §3 ust.3 Statu­tu Kasy (doku­ment z dnia 20 mar­ca 2023 r.), a mianowicie: członkost­wo w KZP i uzyskanie rekomen­dacji pię­ciu innych członków KZP (potwierd­zone pisem­nie).

Kandy­dować moż­na tylko do jed­nego organu.

Kandy­datu­ry (własne i/lub kolegów) należy zgłaszać do Prze­wod­niczącej KZP, p. Elż­bi­ety Janiszewskiej, pisem­nie lub elek­tron­icznie: elzbieta.janiszewska@umed.lodz.pl.

Ter­min zgłasza­nia kandy­datur upły­wa 14 listopa­da 2023 r.

Po tym ter­minie zostaną przed­staw­ione na stron­ie KZP wszys­tkie zgłos­zone kandy­datu­ry. Ter­min wyborów zostanie ogłos­zony odręb­nym komu­nikatem.

Kadenc­ja organów KZP trwa cztery lata. Rozpoczy­na się z dniem wyborów, a kończy z dniem wyborów nowych organów.

Serdecznie zaprasza­my do zgłasza­nia akce­su do prac naszej Kasy.

ZARZĄD KZP

 


 

Komu­nikat nr 3/2023 Zarzą­du Kasy Zapo­mogowo-Poży­czkowej 

Szanowni Państ­wo, członkowie KZP,

W związku ze zmi­aną przepisów prawnych, doty­czą­cych kas zapo­mogowo-poży­czkowych, ogłos­zonych Ustawą z dnia 11 sierp­nia 2021r. (Dz.U. 2021r. poz. 1666), infor­mu­je­my:

od 1 maja 2023 roku obow­iązu­je nowy Statut Kasy Zapo­mogowo-Poży­czkowej

przy Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

Przy­go­towano doku­men­ty, których for­ma i treść musi współbrzmieć z przy­wołaną Ustawą.

Dru­ki wcześniejsze straciły moc prawną i nie będą real­i­zowane.

Prosimy o zapoz­nanie się z bieżą­cy­mi reg­u­lac­ja­mi i zas­tosowanie się do przed­staw­ionych rozwiązań.

Jed­nocześnie infor­mu­je­my Szanownych Państ­wa-Członków KZP, że pozyski­wanie wszel­kich infor­ma­cji i druków oraz nowego statu­tu kasy koleżeńskiej odby­wa się w następu­ją­cy sposób:

Strona głów­na UMED — Pra­cown­ik (pasek narzędziowy) — Orga­ni­za­c­je pra­cown­icze — Kasa Zapo­mogowo-Poży­czkowa

Zarząd KZP

 


 

Komu­nikat nr 1/2023 Zarzą­du Kasy Zapo­mogowo-Poży­czkowej 

Szanowni Państ­wo, członkowie KZP

W związku ze znaczącą zmi­aną przepisów prawnych, doty­czą­cych kas zapo­mogowo-poży­czkowych, ogłos­zonych Ustawą z dnia 11 sierp­nia 2021r. (Dz.U. 2021r. poz. 1666) Zarząd naszej kasy został zoblig­owany do przy­go­towa­nia szeregu doku­men­tów, których for­ma i treść musi współbrzmieć z przy­wołaną Ustawą, a zwłaszcza statu­tu którego treść przed­staw­iamy w załącze­niu. Prosimy o zapoz­nanie się z bieżą­cy­mi reg­u­lac­ja­mi i zas­tosowanie się do przed­staw­ionych rozwiązań

Załąc­zony pro­jekt Statu­tu KZP  akcep­towany przez kance­lar­ię adwokacką.

ZARZĄD KZP

 


 

Komu­nikat nr 2/2023 Zarzą­du Kasy Zapo­mogowo-Poży­czkowej 

Szanowni Państ­wo, członkowie KZP

Ze wzglę­du na corocznie pow­tarza­jącą się sytu­ację nikłej frek­wencji członków naszej Kasy na posiedzeni­ach Wal­nego Zebra­nia Członków, Zarząd pod­jął decyzję o  zmi­an­ie for­muły tych Zebrań na Walne Zebranie Del­e­gatów.  Zasadą będzie wybór jed­nego del­e­ga­ta – przed­staw­iciela członków Kasy w wymi­arze 5% reprezen­tacji, tj. 32 – 34 osób, z uwzględ­nie­niem grupy emery­tów. Po zatwierdze­niu Statu­tu w nowym brzmie­niu zostaną zas­tosowane rozwiąza­nia pro­ce­du­ralne, jak w przyję­tym Statu­cie.

Obec­nie prosimy o zgłaszanie kandy­datur (włas­nych i/lub kolegów), do Prze­wod­niczącej KZP, p. Elż­bi­ety Janiszewskiej (pisem­nie lub elek­tron­icznie – elzbieta.janiszewska@umed.lodz.pl), do dn. 07.03.2023 r. Hon­orowana będzie kole­jność zgłoszeń.

ZARZĄD KZP

 


 

KOMUNIKAT Zarzą­du Pra­cown­iczej Kasy Zapo­mogowo-Poży­czkowej

Szanowni Państ­wo – Członkowie PKZP

W związku z nasi­la­ją­cym się pro­ce­sem zakażeń w ter­minie 1.02–28.02.2022r Kasa PKZP będzie pra­cow­ać zdal­nie.

Celem ustal­e­nia rodza­ju transakcji: poży­cz­ka dłu­goter­mi­nowa, chwilówka, wpłaty gotówkowe prosimy o wcześniejszy tele­fon­iczny kon­takt z n/w osoba­mi

Prze­wod­niczą­ca PKZP: 887 189 528, lub
Kas­jer: 785 911 519.

Jed­nocześnie infor­mu­je­my Szanownych Państ­wa-Członków PKZP, że pozyski­wanie wszel­kich infor­ma­cji i druków kasy koleżeńskiej odby­wa się w następu­ją­cy sposób:

Strona głów­na UMED
Pra­cown­ik (pasek narzędziowy)
Orga­ni­za­c­je pra­cown­icze
Pra­cown­icza Kasa Zapo­mogowo-Poży­czkowa

Zarząd PKZP

 


 

KOMUNIKAT Zarzą­du Pra­cown­iczej Kasy Zapo­mogowo-Poży­czkowej

Szanowni Państ­wo – Członkowie PKZP

Infor­mu­je­my  o zmi­an­ie lokaliza­cji Kasy PKZP, jesteśmy do Państ­wa dys­pozy­cji przy Pl. Hallera 1 w budynku 1B, piętro I pokój 106, tel. (42) 272 50 43  ;785 911 519
poniedzi­ałek, godz. 8.00–12.30
śro­da, godz. 10.30–15.00

Jed­nocześnie infor­mu­je­my Szanownych Państ­wa-Członków PKZP, że pozyski­wanie wszel­kich infor­ma­cji i druków kasy koleżeńskiej odby­wa się w następu­ją­cy sposób:
Strona głów­na UMED -> Pra­cown­ik (pasek narzędziowy) -> Orga­ni­za­c­je pra­cown­icze -> Pra­cown­icza Kasa Zapo­mogowo-Poży­czkowa

Zarząd PKZP

 


 

 

KOMUNIKAT
Zarzą­du Pra­cown­iczej Kasy Zapo­mogowo-Poży­czkowej
Nr 1/2020 z dnia 6 kwiet­nia 2020 r.

Szanowni Państ­wo – Członkowie PKZP

W związku z sytu­acją stanu epi­demicznego w Kra­ju, w trosce o Państ­wa i swo­je zdrowie PKZP będzie real­i­zować wypłaty tylko drogą elek­tron­iczną. Prosimy o wyrozu­mi­ałość. Ewen­tu­alne spłaty zadłużeń prosimy real­i­zować poprzez zlece­nia bankowe. Jesteśmy do Państ­wa dys­pozy­cji w dni­ach i godz­i­nach doty­chcza­sowych dyżurów. Prosimy jed­nak o unikanie bezpośred­nich kon­tak­tów dla wspól­nego bez­pieczeńst­wa.

Zarząd PKZP

 


 

KOMUNIKAT
Zarzą­du Pra­cown­iczej Kasy Zapo­mogowo-Poży­czkowej przy Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

Szanowni państ­wo – Członkowie PKZP

Zarząd PKZP uprze­jmie infor­mu­je, że wybo­ry nowych Władz Kasy wyłoniły do poszczegól­nych funkcji następu­jące oso­by:

Pani Elż­bi­eta Janiszews­ka  — Prze­wod­niczą­ca
Pani Dag­mara Barańs­ka-Tarkows­ka — Z‑ca Prze­wod­niczącej
Pani Mag­dale­na Gawrońs­ka  — Sekre­tarz /Skarbnik
Pani Agniesz­ka Wój­cik — Komis­ja Rewiz­yj­na
Pani Hali­na Gąsińs­ka  — Komis­ja Rewiz­yj­na

Zgod­nie z wcześniejszą infor­ma­cją nowe kierown­ict­wo PKZP rozpocznie swo­ją dzi­ałal­ność z dniem 1 sty­cz­nia  2020 r.

Zarząd

 

 


 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWEJ przy UM

W dniu 3 lip­ca br., odbyło się Walne Zebranie Członków PKZP.

Zgod­nie z przyję­tym pro­gramem
1.Sprawozdanie za rok 2018,
2.Wybór nowych przed­staw­icieli do Zarzą­du i Komisji Rewiz­yjnej,
3.Sprawy bieżące — dyskus­ja

Zebrani zapoz­nali się i przyjęli
— spra­woz­danie za rok  2018;
— dokon­ali wyboru nowych przed­staw­icieli do

Zarzą­du i Komisji Rewiz­yjnej, a mianowicie:

  • do pełnienia funkcji Prze­wod­niczącej PKZP została wybrana kol. Elż­bi­eta Janiszews­ka,
  • do pełnienia funkcji Z‑cy — brak zgłoszeń
  • do pełnienia funkcji Skarb­ni­ka –brak zgłoszeń
  • do Komisji Rewiz­yjnej – brak zgłoszeń

Z uwa­gi na brak innych zgłoszeń głosowano:
— za wyb­o­ra­mi uzu­peł­ni­a­ją­cy­mi,  które przeprowad­zone zostaną na wal­nym zebra­niu we wrześniu br;
— za umieszcze­niem komu­nikatu dot.terminu zgłasza­nia kandy­datów.

Innych wol­nych wniosków nie było.

Z uwa­gi na wycz­er­panie porząd­ku obrad –Prze­wod­niczą­ca Wal­nego Zebra­nia Członków PKZP podz­iękowała wszys­tkim zebranym.

Zarząd PKZP

 

 


 

ZARZĄD
PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWEJ
przy UM  infor­mu­je, że

dnia 3 lip­ca b.r. o godzinie 14.30 w Sali nr 33 budynku 1B przy Pl. Hallera 1 odbędzie się walne zebranie członków Kasy, na które serdecznie zaprasza­my.

 

W pro­gramie zebra­nia:

  1. Spra­woz­danie za rok 2018,
  2. Wybór nowych przed­staw­icieli do
  3. Zarzą­du i Komisji Rewiz­yjnej,
  4. Sprawy bieżące — dyskus­ja

 

Czas trwa­nia posiedze­nie ok. 1 godz.

 

Za Zarząd

Prze­wod­niczą­ca PKZP — E. Janiszews­ka,

Z‑ca Prze­wod­nicza­cego PKZP – M. Kostanek

 

Uwa­ga:

  1. w związku z kończą­cym się okre­sem kadencji Zarzą­du prosimy o zgłaszanie kandy­datur do funkcji:- prze­wod­niczącego, - zastęp­cy prze­wod­niczącego,- skarb­ni­kai- członków Komisji Rewiz­yjnej.Zgłoszenia moż­na składać oso­biś­cie w siedz­i­bie Kasy ( adres: Pl. Hallera 1, blok 1B pok. 130) lub drogą mailową na adres: elzbieta.janiszewska@umed.lodz.pl. Nowe kierown­ict­wo PKZP rozpocznie swo­ją dzi­ałal­ność z dniem 1 sty­cz­nia 2020 r., wobec czego do tego cza­su kandy­daci powin­ni być wybrani oraz win­ni prze­jąć obow­iąz­ki z uwzględ­nie­niem uwiary­god­nienia swoich funkcji w banku,
  2. pon­ad­to oczeku­je­my także na wszelkie Państ­wa uwa­gi i sug­estie doty­czące dzi­ałal­noś­ci Kasy a zwłaszcza reg­u­lacji zawartych w naszym Statu­cie.

 


 

 

 

K O M U N I K A T

Zarzą­du Pra­cown­iczej Kasy Zapo­mogowo-Poży­czkowej

Nr 1/2019

Szanowni Państ­wo – Członkowie PKZP

W związku z coraz częś­ciej pojaw­ia­ją­cy­mi się sytu­ac­ja­mi wnioskowa­nia przez Członków PKZP częś­ciowej wypłaty wkładów członkows­kich – Zarząd tut. Kasy infor­mu­je Szanownych Państ­wa, Członków kasy koleżeńskiej, że Statut przewidu­je taką możli­wość w ogranic­zonych przy­pad­kach (pkt 8), a mianowicie:

- po przekrocze­niu wysokoś­ci wkładu włas­nego kwoty najwyższej

poży­cz­ki, t.j. 10.800 zł;

- „…na umo­ty­wowany pisem­ny wniosek…” .

Statu­tową powin­noś­cią PKZP jest gro­madze­nie wkładów członkows­kich celem możli­woś­ci udziela­nia poży­czek, a przys­tąpi­e­nie do Kasy jest równoz­naczne z akcep­tacją warunk­ów Statu­tu.

Uszczu­planie puli członkowskiej może doprowadz­ić do utraty płyn­noś­ci wypłat i jak to miało już miejsce w przeszłoś­ci – oczeki­wa­nia na przy­dzi­ał poży­cz­ki.

Zarząd, kieru­jąc się, niezbęd­noś­cią podtrzy­ma­nia dobrej kondy­cji Kasy, w tym płyn­noś­ci wypłat będzie sug­erował przyszłym wniosko­daw­com odstąpi­e­nie od zami­aru wyco­fa­nia wkładów, a w przy­pad­ku kat­e­go­rycznego żąda­nia – decyzji o całkow­itym wyco­fa­niu wkładów i wys­tąpi­enia z PKZP.

W aktu­al­nej sytu­acji Zarząd pod­jął decyzję o wyz­nacze­niu wniosko­daw­com po narusze­niu wkładu włas­nego 1‑go roku okre­su karen­cyjnego dla ubie­ga­nia się o przyz­nanie kole­jnej poży­cz­ki.

 

Zarząd PKZP

 


 

K O M U N I K A T

Zarzą­du Pra­cown­iczej Kasy Zapo­mogowo-Poży­czkowej

Nr 2/2019

Szanowni Państ­wo – Członkowie PKZP

 

Zarząd PKZP uprze­jmie przy­pom­i­na, że Statut Pra­cown­iczej Kasy Zapo­mogowo-Poży­czkowej przewidu­je możli­wość reak­tywacji poży­cz­ki dłu­goter­mi­nowej w wyjątkowych sytu­ac­jach wyma­ga­ją­cych uza­sad­nienia z zachowaniem przepisu pkt 21 Statu­tu, t.j. maksy­mal­nego zadłuże­nia kwotą trzech rat poprzed­niej poży­cz­ki określonych w deklaracji na wniosku.

Z uwa­gi na znaczne uszczu­ple­nie puli członkowskiej związane z ode­jś­ciem na emery­turę bard­zo licznej grupy pra­cown­ików z długim stażem członkowskim (zatem i znacznym wkła­dem włas­nym), Zarząd Kasy nie będzie roz­pa­try­wał wniosków o przy­dzie­le­nie nowej poży­cz­ki bez zachowa­nia przy­wołanej wyżej zasady.

 

Zarząd PKZP

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP