Aktualności

VII Łódzkie Senioralia — zapraszamy na koncert Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Szanowni Państ­wo, Drodzy Seniorzy,

Kole­jny raz Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi jest part­nerem Łódz­kich Senio­ral­iów. Cieszymy się, że w tym roku może­my zapewnić Państ­wu cho­ci­aż nami­astkę tego, co znamy sprzed pan­demii. Zazwyczaj Łódzkie Senio­ralia kończyła uroczys­ta gala Konkur­su Drze­wo Pokoleń. Z przy­jem­noś­cią goś­cil­iśmy Państ­wa w naszej Auli 1000, aby wspól­nie przeży­wać emoc­je związane z konkursem i wzruszenia, które towarzyszyły wys­tępom artysty­cznym. Mamy nadzieję, że te cza­sy jeszcze powrócą i ponown­ie spotkamy się w gościn­ny pro­gach Cen­trum Dydak­ty­cznego.

Tym­cza­sem mamy ogrom­ną przy­jem­ność zaprosić Państ­wa na wyjątkowy kon­cert Chóru Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Tym wys­tępem nasz chór wznaw­ia swo­ją dzi­ałal­ność kon­cer­tową. Przy­go­towali wspani­ałe wid­owisko, które będzie doskon­ałym zwieńcze­niem tegorocznych Senio­ral­iów.

Trans­mis­ja kon­cer­tu na żywo – 29 maja 2021 r., godz. 18.00 w TV Toya lub w medi­ach społecznoś­ciowych – www.facebook.com / @SeniorzywLodzi

Chór Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi dzi­ała prężnie od 2005 r. Założy­cielką zespołu jest ceniona dyry­gen­t­ka chóral­na prof. Anna Domańs­ka, preze­sem Katarzy­na Staros­ta, asys­ten­tem dyry­gen­ta Justy­na Przy­tul­s­ka, pianistą Jakub Czech, a członkowie to stu­den­ci, absol­wen­ci i pra­cown­i­cy uczel­ni. Łączy ich pas­ja do muzy­ki, którą dzielą się z pub­licznoś­cią pod­czas kon­certów i fes­ti­wali. Nawet w trak­cie pan­demii nie porzu­cili śpiewa­nia, a pró­by orga­ni­zowali na komu­nika­torach inter­ne­towych. W ten sposób pow­stały dwa pro­jek­ty, które pod­biły inter­net — autorskie aranżac­je utworów “Rze­ka marzeń” z fil­mu “W pustyni i w puszczy” z rep. Beaty Kozidrak oraz “Nie ma, nie ma Ciebie” z rep. Kayah&Bregović.

Więcej infor­ma­cji na tem­at Chóru Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi moż­na znaleźć na ich fejs­bukowym pro­filu oraz na kanale YouTube.

 

 

  • Opublikowano: 27 maja 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP