Aktualności

Wirtualny Chóru UMedu!


Z wielką przy­jem­noś­cią zaprasza­my na kole­jną odsłonę wirtu­al­nego Chóru UMe­du! Zdalne pró­by zespołu zaowocow­ały kole­jną autorską aranżacją, tym razem usłyszymy wspani­ały utwór “Nie ma, nie ma Ciebie”, który wykon­ali Kayah&Bregović na jed­nym z najpiękniejszych albumów pol­skiej muzy­ki wydanym w 1999 roku.

Pojaw­ia­ją­cy się w niej bożonar­o­dzeniowy motyw łączy się z nad­chodzą­cym cza­sem świąt, a to nagranie jest prezen­tem od Chóru Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego dla wszys­t­kich Państ­wa!

  • Opublikowano: 22 grudnia 2020
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP