Aktualności

Wsparcie dla innowacyjnych projektów


Potrze­bu­jesz finan­sowa­nia swo­jego innowa­cyjnego pomysłu?
Jeśli twój pro­jekt ma potenc­jał komer­c­jal­iza­cyjny:

Pobierz, wypełnij wniosek i wyślij na adres:ciitt@umed.lodz.pl
do 30.10.2019 (Tytuł wiado­moś­ci BP2021Call)

https://bit.ly/2MgxCI0

  • Opublikowano: 7 października 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP