Aktualności

Chirurdzy ze Szpitala Barlickiego testowali robota chirurgicznego


W Odd­ziale Klin­icznym Chirurgii Ogól­nej Trans­plan­ta­cyjnej, Gas­troen­tero­log­icznej i Onko­log­icznej Uni­w­er­syteck­iego Szpi­ta­la Klin­icznego nr 1 im. Nor­ber­ta Bar­lick­iego w Łodzi z powodze­niem rozwi­jany jest pro­gram chirurgii małoin­wazyjnej nowot­worów trzust­ki i wątro­by.

Pon­ad dwa lata temu zespół w składzie prof. Piotr Hogen­dorf, prof. Adam Dur­czyńs­ki oraz dr Oli­wia Grząsi­ak przeprowadz­ił pier­wsze, nowa­torskie zabie­gi laparoskopowe wątro­by. Od tego cza­su ośrodek wykon­ał kilka­dziesiąt min­i­mal­nie inwazyjnych resekcji wątro­by i prężnie rozwi­ja nowe tech­ni­ki laparoskopowe.

W czer­w­cu zespół oper­a­cyjny w składzie Piotr Hogen­dorf, Adam Dur­czyńs­ki i Alek­sander Wardęszkiewicz wykon­ał zabieg laparoskopowego wycię­cia pon­ad 5,5 cm guza I‑go seg­men­tu wątro­by.

Zas­tosowal­iśmy włas­ną, nowa­torską metodę hemo­stazy. Cho­ra została wyp­isana do domu w dobrym stanie, w 3 dobie po zabiegu – co pod­kreśla wpływ małoin­wazyjnoś­ci na szy­bkość rekon­wales­cencji. Mate­ri­ał fil­mowy z tego zabiegu zak­wal­i­fikował się do prestiżowej Sesji Wideochirurgii na jubileuszowym, 70. zjeździe Towarzyst­wa Chirurgów Pol­s­kich, który odbędzie się we wrześniu
w Toruniu
– mówi prof. Piotr Hogen­drof

Klini­ka Chirurgii Ogól­nej i Trans­plan­ta­cyjnej, jako jed­na z 7. klinik w Polsce (obok klinik z Krakowa, Warsza­wy , Byd­goszczy, Lubli­na i Białegos­toku ), bierze udzi­ał w Pol­skim Rejestrze Laparoskopowych Resekcji Wątro­by. Efek­tem tej współpra­cy są m.in. dwie prace naukowe doty­czące obe­j­mu­jące pon­ad 300. resekcji wątro­by pac­jen­tów z Pol­s­ki, przed­staw­ione na 3rd World Con­gress of Inter­na­tion­al Laparo­scop­ic Liv­er Soci­ety (12–13 czer­w­ca 2021).

W szpi­talu im. Bar­lick­iego prężnie rozwi­ja się również pro­gram laparoskopowych resekcji trzust­ki, zapoc­zątkowany kilka­naś­cie lat temu. Warto przy­pom­nieć, że pier­wsza w Polsce laparoskopowa dys­tal­na resekc­ja trzust­ki została wyko­nana właśnie w tym ośrod­ku przez prof. Janusza Strzel­czy­ka
i dr Witol­da Ole­jnicza­ka. Od tego cza­su laparoskopia w chirurgii trzust­ki jest stałym ele­mentem leczenia chorych z nowot­wora­mi trzust­ki.

Przeprowadza­my coraz trud­niejsze zabie­gi i rozległe resekc­je. Inspiracją do dal­szego roz­wo­ju naukowego oraz chirur­gicznego naszego ośrod­ka jest współpra­ca z Kliniką Chirurgii Uni­w­er­syte­tu w Hei­del­ber­gu – jed­nego z najlep­szych na świecie ośrod­ków chirurgii trzust­ki. Jed­nocześnie bierze­my akty­wny udzi­ał w między­nar­o­dowym rejestrze chirurgii trzust­ki w ramach PANCREAS GROUP – doda­je prof. Hogen­dorf.

Od kilku lat w Klin­ice prowad­zone są bada­nia naukowe nad nowy­mi mark­era­mi raka trzust­ki, których rezul­taty zostały opub­likowane w prestiżowych między­nar­o­dowych cza­sopis­mach jak Pan­creas, Pan­cre­atol­ogy, Can­cer Bio­mark­ers.

8 lip­ca br., w szpi­talu im. Bar­lick­iego odbyła się prezen­tac­ja super­nowoczes­nego rob­o­ta chirur­gicznego. Ten innowa­cyjny sprzęt moż­na skutecznie wyko­rzys­tać w dal­szym roz­wo­ju chirurgii małoin­wazyjnej
w Łodzi. Robot nie zastępu­je chirur­ga, ale wspiera go przy wykony­wa­niu pre­cyzyjnych ruchów przy bard­zo skom­p­likowanych oper­ac­jach.

Przy uży­ciu rob­o­ta mamy możli­wość jeszcze dokład­niejszego preparowa­nia tkanek z wyko­rzys­taniem obra­zowa­nia trójwymi­arowego. Taki nowy rodzaj laparoskopii robot­owej, stosowany początkowo głównie w zab­ie­gach uro­log­icznych, jest obec­nie prężnie rozwi­jany na świecie zwłaszcza w zab­ie­gach chirur­gicznych i gineko­log­icznych. Przy uży­ciu rob­o­ta moż­na również bard­zo pre­cyzyjnie i wygod­nie dla oper­a­to­ra pobier­ać ner­ki od żywego daw­cy – pod­kreśla prof. Adam Dur­czyńs­ki

Pobranie nerek przy uży­ciu tech­nik małoin­wazyjnych wiążą się z szyb­szym powrotem do zdrowia daw­cy bez szkody dla pobier­anego narzą­du. Takie pro­ce­dury są już stan­dar­d­em na świecie. Pro­gram przeszczepów nerek funkcjonu­je w Klin­ice z powodze­niem od pon­ad 25 lat, w tym pro­gram przeszczepów od daw­ców żywych. Jed­nak licz­ba przeszczepów od daw­ców żywych w naszym kra­ju jest wciąż niesatys­fakcjonu­ją­ca, a zatem każdy dodatkowy argu­ment, który prze­maw­ia za ideą daw­st­wa żywego i może się przy­czynić do jej rozpropagowa­nia jest bard­zo cen­ny.

 

 

  • Opublikowano: 9 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP