Aktualności

MOLecoLAB wyróżniony podczas III edycji Międzynarodowego Forum Gospodarczego


Pro­fe­sor Ireneusz Majsterek, Kierown­ik Zakładu Chemii i Bio­chemii Klin­icznej, oraz Tomasz Jasińs­ki, koor­dy­na­tor ds. zrównoważonego roz­wo­ju UMED reprezen­towali uczel­nię oraz zespół MOL­e­co­LAB pod­czas III edy­cji Między­nar­o­dowego Forum Gospo­dar­czego.

Była to doskon­ała okaz­ja, aby podzielić się doświad­czeni­a­mi w zarządza­niu pro­jek­ta­mi B+R dążą­cy­mi syn­ergii z otocze­niem biz­ne­sowym celem komer­c­jal­iza­cji efek­tów pra­cy naukowej.

W ramach Forum otrzy­mal­iśmy również wyróżnie­nie za wkład w rozwój innowa­cyjnych pro­jek­tów B+R w Polsce oraz dzi­ałanie na rzecz pro­mocji innowacji i współpra­cy świa­ta nau­ki z biz­ne­sem.

Między­nar­o­dowe Forum Gospo­dar­cze to cyk­liczne wydarze­nie orga­ni­zowane przez Europe­js­ki Ośrodek Roz­wo­ju Gospo­dar­ki, które na stałe wpisało się w kalen­darz najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń gospo­dar­czych w kra­ju.

  • Opublikowano: 23 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP