Aktualności

Profesor Lucyna Woźniak Przewodniczącą Kolegium Doradców przy Prezesie Centrum Łukasiewicz


Pro­fe­sor Lucy­na Woź­ni­ak, Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi została Prze­wod­niczącą Kolegium Dorad­ców przy Preze­sie Cen­trum Łukasiewicz.

Sieć Badaw­cza Łukasiewicz to pro­jekt o znaczą­cym potenc­jale komer­cyjnym, dostar­cza­ją­cy atrak­cyjne, kom­pletne i konkuren­cyjne rozwiąza­nia biz­ne­sowe w obszarach automaty­ki, chemii, bio­m­e­dy­cyny, tele­in­for­maty­ki, mate­ri­ałów oraz zaawan­sowanego wyt­warza­nia. Z ośmioma tysią­ca­mi pra­cown­ików, 36 insty­tu­ta­mi badaw­czy­mi zlokali­zowany­mi w całej Polsce jest trze­cią co do wielkoś­ci siecią badaw­czą w Europie. Łukasiewicz to ta część nau­ki, która pracu­je dla przed­siębior­c­zoś­ci i wspiera rozwój pol­s­kich firm. Dzi­ała­jąc w for­mule Sci­ence to Busi­ness spo­ty­ka się z przed­siębior­ca­mi i ofer­u­je rozwiąza­nia, które poma­ga­ją uspraw­ni­ać biznes oraz tworzyć tech­nolo­gie zmieni­a­jące rzeczy­wis­tość. Łukasiewicz to real­iza­c­ja pol­s­kich aspiracji do współdzi­ała­nia z europe­jski­mi i świa­towy­mi lid­era­mi.

Kolegium Dorad­ców to 20 osób: przed­staw­icieli Min­is­terst­wa Roz­wo­ju, uczel­ni medy­cznych i tech­nicznych oraz firm, których obszary dzi­ałal­noś­ci pokry­wa­ją się z główny­mi kierunk­a­mi roz­wo­ju Łukasiewicza. Są nimi zdrowie, inteligent­na mobil­ność, trans­for­ma­c­ja cyfrowa oraz zrównoważona gospo­dar­ka i ener­gia.

W piątek 24 sty­cz­nia 2020 r. w siedz­i­bie Cen­trum Łukasiewicz w Warsza­w­ie odbyło się inau­gu­ra­cyjne posiedze­nie Kolegium Dorad­ców. Jego członkowie ode­brali powoła­nia z rąk Pani Jad­wi­gi Emilewicz, Min­is­ter Roz­wo­ju. Wybra­no również prze­wod­niczącego Kolegium, którym została Pani Lucy­na Woź­ni­ak, pro­fe­sor nauk medy­cznych, Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

  • Opublikowano: 30 stycznia 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP