Aktualności

UMED dołącza do Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych


Z inic­jaty­wy prof. dra hab. Zbig­niewa Leśnikowskiego, kierown­i­ka Pra­cowni Chemii Medy­cznej Insty­tu­tu Biologii Medy­cznej Pol­skiej Akademii Nauk Odd­zi­ał w Łodzi, pow­stała  Kra­jowa Bib­liote­ka Związków Chemicznych (KBZCh), która poz­woli na udostęp­ni­an­ie przez zain­tere­sowane jed­nos­t­ki związków chemicznych o potenc­jal­nej akty­wnoś­ci bio­log­icznej do badań prze­siewowych. Przed­sięwz­ię­cie to zaowocu­je szyb­szą iden­ty­fikacją nowych kandy­datów na leki.

W dniu 28 październi­ka 2021 r. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi pod­pisał porozu­mie­nie o współpra­cy z IBM PAN tj. „Umowę Przekaza­nia Związków”, która reg­u­lu­je zasady przekazy­wa­nia związków i zabez­piecza interesy stron.

Syg­natar­iusza­mi umowy są: ze strony UMED prof. dr hab. Lucy­na Woź­ni­ak — Prorek­tor ds. Roz­wo­ju Nau­ki i Współpra­cy Między­nar­o­dowej, a ze strony Pol­skiej Akademii Nauk — prof. dr hab. Jarosław Dzi­adek, Dyrek­tor Insty­tu­tu Biologii Medy­cznej PAN.

Oso­by zain­tere­sowane zde­ponowaniem związków chemicznych pros­zone są o kon­takt z prof. Moniką Olszewską, kierown­ikiem Kat­edry Far­makog­nozji oraz prof. Dorotą Piotrowską, kierown­ikiem Kat­edry Chemii Bioor­gan­icznej, które koor­dynu­ją dzi­ała­nia na tere­nie Uczel­ni.

Kra­jowa Bib­liote­ka Związków Chemicznych (KBZCh) utwor­zona została w ramach kon­sor­cjum POL-OPENSCREEN zna­j­du­jącego się na Pol­skiej Mapie Infra­struk­tu­ry Badaw­czej (szczegółowe infor­ma­c­je na stron­ie www.pol-openscreen.pl) do badań w dziedzinie biologii chemicznej. Kon­sor­cjum POL-OPENSCREEN, jest częś­cią europe­jskiego kon­sor­cjum EU-OPENSCREEN i ma na celu koor­dy­nację i inte­grację infra­struk­tu­ry i wiedzy spec­jal­isty­cznej w dziedzinie poszuki­wań nowych związków akty­wnych bio­log­icznie i biologii chemicznej.

KBZCh wspiera te dzi­ała­nia poprzez stworze­nie mate­ri­al­nej bazy w postaci banku związków chemicznych przekazy­wanych przez insty­tuc­je aka­demick­ie i insty­tu­ty badaw­cze i udostęp­ni­an­ie ich do badań prze­siewowych i innych badań naukowych, zarówno w Kra­ju jak i za granicą.

  • Opublikowano: 5 listopada 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP