Tag: warsztat

Wypalenia zawodowe i rozwój pracowników

  • 9 marca 2022

Zaprasza­my pra­cown­ików admin­is­tra­cyjnych oraz nauczy­cieli aka­demic­kich na warsz­tat „Wypale­nie zawodowe i rozwój pra­cown­ików”. Zarez­er­wuj sobie czas 30 mar­ca 2022 w godz. 09:30–15:30 i pod­nieść swój poziom satys­fakcji z pra­cy zawodowej.

Warsztat „W drodze do celu”

  • 17 stycznia 2022

Warsz­tat „W drodze do celu” doty­czy planowa­nia i osią­ga­nia założonych celów. Zostaną omówione na nim sposo­by wyz­nacza­nia celu i narzędzia, dzię­ki którym będzie możli­wa ich real­iza­c­ja.

ZDALNE ZDOLNOŚCI

  • 20 lipca 2021

Jeśli chcesz uczynić naukę i pracę zdal­ną bardziej efek­ty­wną konieczne jest poz­nanie nowoczes­nych narzędzi infor­maty­cznych i rozwój kom­pe­tencji cyfrowych. Jak to zro­bić? Aka­demick­ie Biuro Kari­er wychodzi z pomocą i zaprasza na warsz­tat „Zdalne zdol­noś­ci”.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP