Aktualności

Zdalne Zdolności vol.6 — 17.11.2021


 

Jeśli chcesz uczynić naukę i pracę zdal­ną bardziej efek­ty­wną konieczne jest poz­nanie nowoczes­nych narzędzi infor­maty­cznych i rozwój kom­pe­tencji cyfrowych.

Jak to zro­bić?
Aka­demick­ie Biuro Kari­er po raz kole­jny przy­by­wa z pomocą i zaprasza na warsz­tat „Zdalne zdol­noś­ci” Warsz­tat będzie miał charak­ter inspira­cyjny.

Pokaże­my sposób funkcjonowa­nia i doświad­czymy inter­akcji ze sprawd­zony­mi przez nas narzędzi­a­mi, które pozwala­ją angażować stu­den­tów pod­czas spotkań on-line

W trak­cie warsz­tatu pod­powiemy, jak wyko­rzys­tać w pro­ce­sie ksz­tałce­nia i moderowa­nia spotkań takie narzędzia jak:

Word­wall – Prosty sposób tworzenia włas­nych mate­ri­ałów dydak­ty­cznych, ćwiczeń dos­tosowanych do danej grupy
Google – pozwala­jące tworzyć inter­ak­ty­wne arkusze, tabele, for­mu­la­rze
Can­va – narzędzie do kre­owa­nia wiz­ual­iza­cji, mapy myśli, prezen­tacji, video
Men­time­ter – wspier­a­ją­cy ewalu­ację zajęć, prowadze­nie quizów
Teamview­er – pozwala­ją­cy na zdalne połącze­nie urządzeń ze stu­den­ta­mi
Jam­board – wspier­a­ją­cy gen­erowanie pomysłów, usta­lanie pri­o­ry­tetów, orga­ni­za­cję pra­cy grupowej, burzę mózgów.

Serdecznie zaprasza­my na wspólne narzędziowe łamigłów­ki. Warsz­tat jest bezpłat­ny.

Więcej infor­ma­cji: http://abk.umed.pl/zdalne-zdolnosci-vol‑6/

  • Opublikowano: 20 października 2021
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP