Tag: abk

Wypalenia zawodowe i rozwój pracowników

  • 9 marca 2022

Zaprasza­my pra­cown­ików admin­is­tra­cyjnych oraz nauczy­cieli aka­demic­kich na warsz­tat „Wypale­nie zawodowe i rozwój pra­cown­ików”. Zarez­er­wuj sobie czas 30 mar­ca 2022 w godz. 09:30–15:30 i pod­nieść swój poziom satys­fakcji z pra­cy zawodowej.

Robot w Ochronie Zdrowia. Webinar z twórcą robotów.

  • 9 marca 2022

Zaprasza­my na spotkanie z twór­cą robot­ów Michałem Waw­iórko. Pan Michał zaj­mu­je się budowaniem bard­zo niety­powych robot­ów, których zadaniem jest wykony­wanie naj­cięższych zadań, zaj­mu­ją­cych najwięcej cza­su.

Robo­ty Wiz­link ułatwia­ją pracę biurową — real­izu­ją najnud­niejsze zada­nia, ale że się nimi nie nudzą to robią to z wielkim skupi­e­niem i należytą staran­noś­cią, nie robią przy tym błędów.

(KC) POTAS WĘGIEL, czyli warsztat o relacjach

  • 14 lutego 2022

W relac­jach z inny­mi kieru­jesz się sercem czy rozumem? Masz szósty zmysł do poz­nawa­nia ludzi czy raczej opierasz się na pię­ciu? Dlaczego przy jed­nej oso­bie czu­jesz się swo­bod­nie, przy innej zabawnie a ktoś Cię krępu­je? Czy ist­nieje jakaś wskazówka na zbu­dowanie bliskiej relacji? Zas­tanówmy się nad tym wspól­nie już 08 mar­ca 2022.

Warsztat „W drodze do celu”

  • 24 stycznia 2022

Warsz­tat „W drodze do celu” doty­czy planowa­nia i osią­ga­nia założonych celów. Zostaną omówione na nim sposo­by wyz­nacza­nia celu i narzędzia, dzię­ki którym będzie możli­wa ich real­iza­c­ja.

Kreatywne Metody Przekazywania Wiedzy

  • 15 listopada 2021
Dro­gi Nauczy­cielu Aka­demic­ki zaprasza­my na warsz­tat  “Kreaty­wne Metody Przekazy­wa­nia Wiedzy”, na którym zostaną omówione oraz zaprezen­towane sprawd­zone prak­ty­ki tren­er­skie, które pomogą w pro­jek­towa­niu angażu­ją­cych zajęć dydak­ty­cznych.

ZDALNE ZDOLNOŚCI

  • 9 listopada 2021

Jeśli chcesz uczynić naukę i pracę zdal­ną bardziej efek­ty­wną konieczne jest poz­nanie nowoczes­nych narzędzi infor­maty­cznych i rozwój kom­pe­tencji cyfrowych. Jak to zro­bić? Aka­demick­ie Biuro Kari­er wychodzi z pomocą i zaprasza na warsz­tat „Zdalne zdol­noś­ci”.

« Older Posts
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP