Aktualności

Automotywacja — 05.11.2021


auto­mo­TYwac­ja, czyli jak nakrę­cić swój bio­log­iczny zegar

Niecodzi­en­na sytu­ac­ja, nowe zada­nia a może codzi­enne obow­iąz­ki i ruty­na albo po pros­tu „listopad”– czu­jesz się przytłoczona/y i jedyne na co masz ochotę to tzw. „nic­nier­o­bi­e­nie”?

Jeśli tak to zaprasza­my na inter­ak­ty­wny warsz­tat, który pobudzi do reflek­sji, uświado­mi, co tak naprawdę pozbaw­ia nas motywacji do dzi­ała­nia i nau­ki. Na spotka­niu poz­nasz sposo­by dobrego gospo­darowa­nia włas­ną energią oraz dowiesz się jak utrzymy­wać ją na stałym poziomie i tym samym zamienić motywację w dobry nawyk.

Więcej infor­ma­cji: http://abk.umed.pl/automotywacja-czyli-jak-nakrecic-swoj-biologiczny-zegar/

  • Opublikowano: 20 października 2021
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP