Aktualności

ZDALNE ZDOLNOŚCI


Kiedy? 04-03-2022 piątek
O której? 10:00–14:00
Gdzie? On-line

Jeśli chcesz uczynić naukę i pracę zdal­ną bardziej efek­ty­wną konieczne jest poz­nanie nowoczes­nych narzędzi infor­maty­cznych i rozwój kom­pe­tencji cyfrowych. Jak to zro­bić? Aka­demick­ie Biuro Kari­er wychodzi z pomocą i zaprasza na warsz­tat „Zdalne zdol­noś­ci”.

„Zdalne zdol­noś­ci” to tem­at zarówno dla nauczy­cieli aka­demic­kich, jak i dla kadry zarządza­jącej czy pra­cown­ików, którzy moderu­ją spotka­nia zdalne w swoich zespołach.

Warsz­tat będzie miał charak­ter inspira­cyjny. Pokaże­my sposób funkcjonowa­nia i doświad­czymy inter­akcji ze sprawd­zony­mi przez nas narzędzi­a­mi, które pozwala­ją angażować stu­den­tów i uczest­ników pod­czas spotkań on-line.

W trak­cie warsz­tatu pod­powiemy, jak wyko­rzys­tać w pro­ce­sie naucza­nia i moderowa­nia spotkań takie narzędzia jak:

  • Word­wall — Prosty sposób tworzenia włas­nych mate­ri­ałów dydak­ty­cznych, ćwiczeń dos­tosowanych do danej grupy
  • Men­time­ter – wspier­a­ją­cy ewalu­ację zajęć, prowadze­nie quizów
  • Can­va – narzędzie do kre­owa­nia wiz­ual­iza­cji, mapy myśli, prezen­tacji, video
  • Jam­board – wspier­a­ją­cy gen­erowanie pomysłów, usta­lanie pri­o­ry­tetów, orga­ni­za­cję pra­cy grupowej, burze mózgów
  • Google – pozwala­jące tworzyć inter­ak­ty­wne arkusze, tabele, for­mu­la­rze
  • Teamview­er – pozwala­ją­cy na zdalne połącze­nie urządzeń ze stu­den­ta­mi

Warsz­tat poprowadzą trzy zapraw­ione w bojach pra­cy zdal­nej reprezen­tan­t­ki Aka­demick­iego Biu­ra Kari­er, które na włas­nej skórze tes­tu­ją i wdraża­ją powyższe narzędzia do prowadzenia zajęć i mod­er­acji spotkań a ter­az prag­ną się tym podzielić z całą społecznoś­cią uni­w­er­sytecką. Serdecznie zaprasza­my na wspólne narzędziowe łamigłów­ki.

  • Justy­na Stańczyk – Tomaszews­ka
  • Anna Prze­woź­ni­ak
  • Bogu­miła Pacześ

Dodatkowe infor­ma­c­je:

Warsz­tat ma charak­ter inspira­cyjny, opier­a­ją­cy się na krótkim przed­staw­ie­niu i przetestowa­niu najważniejszych funkcjon­al­noś­ci poszczegól­nych pro­gramów i wskazówek do włączenia danych narzędzi w pro­ces dydak­ty­czny i mod­er­ację spotkań. Celem warsz­tatu nie jest przed­staw­ie­nie szczegółowych instrukcji rejes­tracji i użytkowa­nia pro­gramów. Warsz­tat bezpłat­ny, potwierd­zony cer­ty­fikatem.

Więcej infor­ma­cji: http://abk.umed.pl/szkolenia-warsztaty/kalendarz-warsztatow/

Kon­takt:
tel: 042 272 50 85/86,
email: biurokarier@umed.lodz.pl

  • Opublikowano: 10 lutego 2022
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP