Tag: warsztaty

(KC) POTAS WĘGIEL, czyli warsztat o relacjach

  • 14 lutego 2022

W relac­jach z inny­mi kieru­jesz się sercem czy rozumem? Masz szósty zmysł do poz­nawa­nia ludzi czy raczej opierasz się na pię­ciu? Dlaczego przy jed­nej oso­bie czu­jesz się swo­bod­nie, przy innej zabawnie a ktoś Cię krępu­je? Czy ist­nieje jakaś wskazówka na zbu­dowanie bliskiej relacji? Zas­tanówmy się nad tym wspól­nie już 08 mar­ca 2022.

Warsztat „W drodze do celu”

  • 24 stycznia 2022

Warsz­tat „W drodze do celu” doty­czy planowa­nia i osią­ga­nia założonych celów. Zostaną omówione na nim sposo­by wyz­nacza­nia celu i narzędzia, dzię­ki którym będzie możli­wa ich real­iza­c­ja.

Zdalne Zdolności — vol. 7

  • 30 listopada 2021

Jeśli chcesz uczynić naukę i pracę zdal­ną bardziej efek­ty­wną konieczne jest poz­nanie nowoczes­nych narzędzi infor­maty­cznych i rozwój kom­pe­tencji cyfrowych. Jak to zro­bić? Aka­demick­ie Biuro Kari­er po raz kole­jny przy­by­wa z pomocą i zaprasza na warsz­tat „Zdalne zdol­noś­ci”

Szukasz-znajdziesz, czyli warsztat o metodach poszukiwania pracy

  • 30 listopada 2021

Jeśli przy­go­towu­je­cie się do szuka­nia pra­cy — to dobrze trafil­iś­cie! Weź­cie sprawy w swo­je ręce i dołącz­cie do grona tych, co z sukce­sem poszuku­ją pra­co­daw­cy i budu­ją swo­ją kari­erę. Zaprasza­my na bezpłat­ny warsz­tat Aka­demick­iego Biu­ra Kari­er.

Leczenie alergii — Gemini Polska

  • 30 listopada 2021

Gem­i­ni Pol­s­ka i Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi zaprasza­ją stu­den­tów i absol­wen­tów Far­ma­cji na bezpłatne spotkanie z cyk­lu #WEBINARIUMDLAMEDYKA. Szkole­nie poświę­cone będzie tem­atyce — Lecze­nie alergii.

List do M. — czego sobie życzysz?

  • 30 listopada 2021

W tej zaczy­na­jącej się świątecznej pogo­ni zna­jdź czas dla siebie i tak bez okazji zas­tanów się czego sobie życzysz? Na warszta­cie dodamy szczyp­ty spraw­c­zoś­ci. Chcesz dowiedzieć się więcej – koniecznie zapisz się na warsz­tat i nie zapom­nij o swo­jej liś­cie życzeń!

Wywiad farmaceutyczny w praktyce — Gemini Polska

  • 30 listopada 2021

Gem­i­ni Pol­s­ka i Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi zaprasza­ją stu­den­tów i absol­wen­tów Far­ma­cji na bezpłatne spotkanie z cyk­lu #WEBINARIUMDLAMEDYKA. Szkole­nie poświę­cone będzie tem­atyce — Wywiad far­ma­ceu­ty­czny w prak­tyce.

Kreatywne Metody Przekazywania Wiedzy

  • 15 listopada 2021
Dro­gi Nauczy­cielu Aka­demic­ki zaprasza­my na warsz­tat  “Kreaty­wne Metody Przekazy­wa­nia Wiedzy”, na którym zostaną omówione oraz zaprezen­towane sprawd­zone prak­ty­ki tren­er­skie, które pomogą w pro­jek­towa­niu angażu­ją­cych zajęć dydak­ty­cznych.

ZDALNE ZDOLNOŚCI

  • 9 listopada 2021

Jeśli chcesz uczynić naukę i pracę zdal­ną bardziej efek­ty­wną konieczne jest poz­nanie nowoczes­nych narzędzi infor­maty­cznych i rozwój kom­pe­tencji cyfrowych. Jak to zro­bić? Aka­demick­ie Biuro Kari­er wychodzi z pomocą i zaprasza na warsz­tat „Zdalne zdol­noś­ci”.

« Older Posts
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP