Aktualności

Warsztat „W drodze do celu”


Plany na 2022 wciąż aktu­alne?

Minęło zaled­wie kilka­naś­cie dni od przy­wi­ta­nia Nowego Roku, a część z nas zdążyła już zrezyg­nować z postanowień, planów i celów, które sobie założyła. Warto jed­nak do nich wró­cić i zmienić swo­je życie na plus!

W naszych zbio­rach postanowień zna­j­du­ją się małe i wielkie wyzwa­nia: od rzu­ca­nia nałogów, bliższych i dal­szych wyjazdów, po przeprowadz­ki i plany usamodziel­nienia się. Są też cele do osiąg­nię­cia związane z nauką i roz­wo­jem: napisanie prac i ich obrona, pozyskanie zatrud­nienia. Niek­tóre wyzwa­nia wiążą się z dban­iem o siebie: zad­ban­iem o kondy­cję, zrzuce­nie wagi, czy pracą nad swoim związkiem. To być może nie pier­wszy raz, kiedy takie plany twor­zone są na początku roku. Wiele razy też rezy­gnację z tych celów tłu­maczymy sobie „sło­mi­anym zapałem” lub „por­waniem się z motyką na słońce”.

Warsz­tat „W drodze do celu” doty­czy planowa­nia i osią­ga­nia założonych celów. Zostaną omówione na nim sposo­by wyz­nacza­nia celu i narzędzia, dzię­ki którym będzie możli­wa ich real­iza­c­ja.

Kiedy? 20.01.2022
Gdzie? CDUM – sala 01.40 (sala Śni­adan­iowa)
O której? Od 13.00 do 16.00 (+/- parę min­ut)

 

  • Opublikowano: 17 stycznia 2022
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP