Aktualności

Platforma webinaryjna Big Blue Button


Zaprasza­my do obe­jrzenia kole­jnego fil­mu prezen­tu­jącego instrukcję korzys­ta­nia z plat­formy webi­na­ryjnej dostęp­nej za pomocą sys­te­mu Big Blue But­ton.

W naw­iąza­niu do Zarządzenia Rek­to­ra w spraw­ie real­iza­cji pro­gramów studiów z zas­tosowaniem metod i tech­nik ksz­tałce­nia na odległość przy­go­towal­iśmy dla Państ­wa ser­ię filmów instruk­tażowych oraz porad­ników, które ułatwią pracę i zdalne nauczanie. Poniższy film prezen­tu­je, jak krok po kroku zor­ga­ni­zować zaję­cia online, dokon­ać kon­sul­tacji z nauczy­cielem.

Zaprasza­my do obe­jrzenia i zachę­camy do korzys­ta­nia!

 

  • Opublikowano: 31 marca 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP