Aktualności

Wyjątkowa lekcja ratownictwa dla studentów UM


1 lip­ca na parkingu przed budynkiem CKD odbyły się zaję­cia dla stu­den­tów kierunku lekarskiego doty­czące dzi­ałań ratown­iczych przy wypad­ku samo­chodowym. Stu­den­ci uczyli się sta­bi­liza­cji krę­gosłu­pa przy uży­ciu kamizel­ki KED i kołnierza medy­cznego, a także praw­idłowego osłuchi­wa­nia płuc i ser­ca poszkodowanych. W zdoby­ciu prak­ty­cznych umiejęt­noś­ci pomógł sprzęt, który na miejsce dostar­czyła jed­nos­t­ka straży pożarnej ze Zgierza. Straża­cy zaprezen­towali także dodatkowy sprzęt tech­niczny, który jest uży­wany przy więk­szych wypad­kach.

  • Opublikowano: 5 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP