Aktualności

UMED zwycięzcą zawodów symulacji medycznych – SIMCHALLENGE 2021


Druży­na naszej uczel­ni zajęła 1. miejsce w zor­ga­ni­zowanych w Poz­na­niu zawodach symu­lacji medy­cznych – SIMCHALLENGE 2021.

UMED reprezen­towali stu­den­ci Kolegium Wojskowo-Lekarskiego:

  • Maria Kiedrows­ka
  • Maria Koź­ba
  • Joan­na Łosińs­ka
  • Mar­ty­na Cabaj
  • Stanisław Wró­bel
  • Adam Zyg­muncik

Zwycięs­ka „szóst­ka” ode­brała grat­u­lac­je z rąk Prorek­to­ra ds. Wojskowej Służ­by Zdrowia, prof. Walde­mara Machały.

Zawody mają charak­ter ogólnopol­s­ki, a w tegorocznej edy­cji udzi­ał wzięło 10 drużyn. Konkurenc­je pole­gały na wyko­na­niu zadań prak­ty­cznych w określonym cza­sie (zwyk­le 15–20 min­ut). Sce­nar­iusze wyko­rzysty­wane w trak­cie zawodów wyma­ga­ją zaan­gażowa­nia całego zespołu w udzielanie pomo­cy pac­jen­towi, w stanie nagłego zagroże­nia życia w warunk­ach szpi­tal­nych lub poza­szpi­tal­nych. Zawod­ni­cy oce­ni­ani są pod kątem wiedzy, umiejęt­noś­ci tech­nicznych oraz umiejęt­noś­ci mięk­kich.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 6 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP