Aktualności

Poznaliśmy zwycięzców 4. edycji konkursu Drzewo Pokoleń.


24 maja 2019 r., pod­czas uroczys­tej gali w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, poz­nal­iśmy zwycięzców 4. edy­cji Konkur­su Drze­wo Pokoleń. Celem konkur­su jest pro­moc­ja pro­jek­tów i inic­jatyw poświę­conych tem­atyce pros­e­nio­ral­nej, wymi­ana dobrych prak­tyk i inte­grac­ja pod­miotów, które przy­czy­ni­a­ją się do akty­wiz­a­cji i poprawy jakoś­ci życia seniorów.

Jesteśmy dum­ni, że to już 4. edy­c­ja konkur­su, a kluczem do sukce­su jest współpra­ca – nie tylko ta między Miastem Łódź, uczel­nią i fun­dacją, ale współpra­ca między­pokole­niowa, ze wszys­tki­mi intere­sar­iusza­mi – zarówno senio­ra­mi, jak i fir­ma­mi, orga­ni­za­c­ja­mi i insty­tuc­ja­mi dzi­ała­ją­cy­mi na ich rzecz – powiedzi­ał prof. Tomasz Kost­ka, Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia, Kierown­ik Klini­ki Geri­atrii, pod­czas uroczys­tego otwar­cia tegorocznej Gali Drze­wo Pokoleń

Wiceprezy­dent Mias­ta Łodzi, Adam Wiec­zorek, pod­sumował Łódzkie Senio­ralia i podz­iękował wszys­tkim zaan­gażowanym w orga­ni­za­cję Majowych Dni Seniorów.

Miło nam poin­for­mować, że lau­re­ata­mi, a tym samym zwycięz­ca­mi poszczegól­nych kat­e­gorii konkur­su zostali:

w kat­e­gorii ORGANIZACJA POZARZĄDOWA:

FUNDACJA PARTNERSTWO NA RZECZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
za dzi­ałal­ność wzmac­ni­a­ją­ca inte­grację między­pokole­niową

Nomi­nowani:

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
za ostrowską kam­panię antys­mogową MOKA

DOZ – FUNDACJA DBAM O ZDROWIE
za pro­jekt „Pomagamy seniorom cieszyć się życiem”

 

w kat­e­gorii SAMORZĄD:

SAMORZĄDOWY UNIWERSYTET III WIEKU – BAŁUCKI OŚRODEK KULTURY
za pro­jekt: Łódź-Kul­tura-His­to­ria-Rozwój

Nomi­nowani:

#POKOLENIA WARSZAWSKI MIESIĘCZNIK SENIORÓW
za pro­mocję nowego, niestereo­ty­powego wiz­erunku pol­s­kich seniorów

CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ – MIASTO CHORZÓW
za dzi­ałal­ność wzmac­ni­a­jącą inte­grację między­pokole­niową

 

w kat­e­gorii SENIOR –LIDER:

RYSZARD WISZNIEWSKI
za warsz­taty kom­put­erowe dla seniorów

Nomi­nowani:

URSZULA ISSAIEFF
za Stu­dio MAESTRO+

WŁODZIMIERZ SROCZYŃSKI
za Sub­re­gion­alne Cen­trum Zdrowego Senio­ra

 

w kat­e­gorii AKTYWNA GRUPA 60+:

KLUB SENIORA JAGIELLONKI
za akty­wiz­a­cję seniorów i dzi­ała­nia na rzecz inte­gracji między­pokole­niowej

Nomi­nowani:

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZTUKI „PONADCZASOWI”
za spek­tak­le teatralne dla seniorów

GRUPA SENIORÓW AKTYWNYCH SEPOR
za pro­jekt „Senio­ralne porusze­nie przed sceną i na sce­nie”

 

W tegorocznej edy­cji konkur­su wręc­zono również nagrodę spec­jal­ną. To dodatkowe wyróżnie­nie, za całok­sz­tałt dzi­ałal­noś­ci otrzy­mało Sto­warzysze­nie Łódz­ki Klub Ama­zon­ka. Ama­zon­ki od 25 lat dzi­ała­ją na rzecz kobi­et dotknię­tych ciężką chorobą – rakiem pier­si, prowadzą dzi­ała­nia na rzecz pro­fi­lak­ty­ki i prewencji raka pier­si, wspier­a­ją pac­jen­t­ki w trak­cie i po zakońc­zonym lecze­niu, poma­ga­ją w znalezie­niu motywacji powro­tu do zdrowia, reha­bil­i­tacji psy­chofizy­cznej, inte­gracji środowiskowej. Ich pro­jek­ty — wolon­tari­at przyłóżkowy czy tele­fon nadziei – niosły przez lata ulgę i pomoc nie tylko osobom dotknię­tym chorobą, ale także ich rodzi­nom

Orga­ni­za­tora­mi tegorocznej edy­cji konkur­su byli Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz Mias­to Łódź. Konkurs i gala stanow­iły  inte­gral­ną część 6. Łódz­kich Senio­ral­iów.

 

Więcej zdjęć: https://www.flickr.com/photos/umedlodz/

  • Opublikowano: 27 maja 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP