Aktualności

Światowy Dzień spirometrii 2019


Szanowni Państ­wo,

Serdecznie zaprasza­my Oso­by dorosłe, na nieod­płatne badanie spirom­e­tryczne oraz kon­sul­tację medy­czną. Na bada­nia nie jest potrzeb­ne skierowanie, należy jedynie zapisać się na wiz­ytę.

Badanie spirom­e­tryczne jest pod­sta­wowym badaniem umożli­wia­ją­cym rozpoz­nanie chorób obtu­ra­cyjnych. Wykony­wanie spirometrii pozwala na wczes­ną diag­nos­tykę obtu­racji i szy­bkie rozpoz­nanie POCHP lub ocenę ciężkoś­ci ast­my. W cza­sie bada­nia, będzie oce­ni­ana obję­tość i pojem­ność płuc i przepły­wy powi­etrza w dro­gach odd­e­chowych, Spirome­tria to całkowicie bezbolesne, kom­put­erowe badanie, które poma­ga diag­no­zować stan układu odd­e­chowego, a później kon­trolować postępy leczenia w przy­pad­ku np. ast­my czy POChP.

Kam­pa­nia orga­ni­zowana jest przez Sto­warzysze­nie Pomo­cy Chorym na Ast­mę i Choro­by Aler­giczne, ist­niejące przy Klin­ice Immunologii i Alergii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz przez pra­cown­ików Ośrod­ka Leczenia Ast­my i Alergii CSK. Jej celem jest zwróce­nie uwa­gi mieszkańców Pol­s­ki na prob­le­my zdrowia odd­e­chowego.

Jest  to inic­jaty­wa Euro­pean Res­pi­ra­to­ry Soci­ety (ERS) i Euro­pean Lung Fun­da­tion (ELF), koor­dynowana w Polsce przez Pol­ską Fed­er­ację Sto­warzyszeń Chorych na Ast­mę, Alergie i POCHP. Tegoroczne Dni Spirometrii 2019 odbędą się w dniu 11 październi­ka i będą częś­cią europe­jskiej kam­panii HEALTHY LUNGS FOR LIFE.  W 2019 roku hasłem kam­panii jest „Breathe Clean Air”.

W Polsce do hasła Odd­y­chaj czystym powi­etrzem doda­je­my kole­jne „Zatrzy­maj ast­mę i POCHP”. Obec­nie na choro­by obtu­ra­cyjne płuc, cho­ru­je pon­ad 6.000.000 Polaków. Połowa chorych na ast­mę i 70% chorych na POCHP nie wie o swo­jej choro­bie. W ciągu min­ionych 9 lat w Polsce, w ramach Dni spirometrii udało się prze­badać pon­ad 56.000 pac­jen­tów. Pon­ad 10.500 osób miało w bada­niu spirom­e­trycznym obtu­rację i otrzy­mało list do swo­jego dok­to­ra z prośbą o wdroże­nie dal­szej diag­nos­ty­ki w kierunku ast­my lub POCHP.

Adresy innych placówek z terenu całej Pol­s­ki moż­na znaleźć pod adresem: www.astma-alergia-pochp.pl.
Koor­dy­na­tor — dr Bar­bara Majkows­ka-Woj­ciechows­ka

Z poważaniem
prof. dr hab. med. Mar­ka L. Kowal­s­ki

 

Spirome­tria – nieod­płatne badanie płuc — Łódź’ 2019

Miejsce: Ośrodek Diag­nos­ty­ki i Leczenia Ast­my i Alergii,
Cen­tral­ny Szpi­tal Klin­iczny Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi,
ul. Pomors­ka 251, bud.C5.

Data: 11 październi­ka 2019 r. : 8.30–14.00.

Uwa­ga:

  • Prowadz­imy zapisy na bada­nia
  • O możli­woś­ci przyję­cia decy­du­je kole­jność zgłoszeń.

Prosimy zgłaszać się z dowo­dem oso­bistym

  • Opublikowano: 7 października 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP