Aktualności

8th International Weigl Conference


W dni­ach 26–28 czer­w­ca odbyła się w Łodzi Między­nar­o­dowa Kon­fer­enc­ja poświę­cona pamię­ci pro­fe­so­ra Rudol­fa Wei­gla – wybit­nego pol­skiego biolo­ga, który opra­cow­ał pier­wszą skuteczną szczepi­onkę prze­ci­wko tyfu­sowi plamis­te­mu. Tegorocz­na, ósma już edy­c­ja kon­fer­encji, została zre­al­i­zowana pod hasłem Human wel­fare and infec­tious dis­eases in a new micro­bio­me research era. Microor­gan­isms in indus­tri­al and med­ical biotech­nol­o­gy. Wydarze­nie miało miejsce na Wydziale Zarządza­nia Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego. Jego orga­ni­za­tora­mi były: Insty­tut Biologii Medy­cznej PAN w Łodzi, Wydzi­ał Biologii i Ochrony Środowiska Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Pro­teon Phar­ma­ceu­ti­cals.

Wydarze­nie otworzył prof. dr hab. Jarosław Dzi­adek, dyrek­tor Insty­tu­tu Biologii Medy­cznej PAN w Łodzi. Na otwar­ciu kon­fer­encji goś­ci pow­itali również prof. dr hab. n. med. Lucy­na Woź­ni­ak – Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz prof. dr hab. Antoni Różal­s­ki – Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego.

Kon­fer­enc­ja goś­ciła wybit­nych spec­jal­istów zarówno z Europy, jak i Japonii oraz USA. Na kon­fer­encji zaprezen­towano najnowsze doniesienia z obszaru mikro­bi­ologii moleku­larnej, medy­cznej oraz biotech­nologii. Pier­wszego dnia kon­fer­encji zaprezen­towano najnowsze osiąg­nię­cia w ter­apii fagowej, a przede wszys­tkim poświę­cono uwagę mech­a­niz­mom wza­jem­nych inter­akcji pomiędzy faga­mi, bak­te­ri­a­mi oraz orga­nizmem gospo­darza. Kole­jnego dnia dysku­towano m.in. na tem­at pod­staw zjadli­woś­ci bak­terii oraz inter­akcji na poziomie pato­gen – gospo­darz.

Ostat­niego dnia naukow­cy porusza­li zagad­nienia biotech­nologii medy­cznej oraz prze­mysłowej. Ses­je tego dnia poprowadzili prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek – Kierown­ik Kat­edry Chemii i Bio­chemii Medy­cznej, Kierown­ik Zakładu Chemii i Bio­chemii Klin­icznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi wraz z dr hab. n. biol. Tomaszem Popławskim, prof. UŁ. Pod­czas sesji zostały przed­staw­ione najnowsze osiąg­nię­cia z obszaru badań pod­sta­wowych i klin­icznych oraz najnowsze tech­nolo­gie i strate­gie ter­apeu­ty­czne.

  • Opublikowano: 22 lipca 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP