Aktualności

Szkolenia COVID


Szanowni Państ­wo,

przy­pom­i­namy, że Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi dzi­ała­jąc na prośbę Min­is­terst­wa Zdrowia we współpra­cy z Woje­w­odą Łódzkim, Kon­sul­tan­tem Wojew­ódzkim w zakre­sie anestezjologii i inten­sy­wnej ter­apii oraz wyko­rzys­tu­jąc zaplecze uczel­ni­anego Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych orga­nizu­je kurs z zakre­su: Pod­sta­wowe i doraźne szkole­nie doty­czące aparatur­owego leczenia niewydol­noś­ci odd­e­chowej.

Zaprasza­my na kurs w ter­minie 11–15.01.2021 r. — 20 miejsc szkole­niowych
Zapisy rusza­ją 3 grud­nia b.r. na plat­formie https://kp.umed.pl/
(po uprzed­nim zgłosze­niu do ŁUW).

Zgłoszenia na bezpłat­ny kurs przyj­mu­je Łódz­ki Urząd Wojew­ódz­ki, udziela on również szczegółowych infor­ma­cji dot. możli­woś­ci pod­ję­cia pra­cy przy zwal­cza­niu epi­demii.

Oso­ba do kon­tak­tu:
Karoli­na Braszak
Starszy spec­jal­ista
Odd­zi­ał Ratown­ict­wa Medy­cznego
WBiZK ŁUW w Łodzi
tel. 539 145 915
email: karolina.braszak@lodz.uw.gov.pl

Komu­nikaty, instrukc­je oraz mate­ri­ały dot. kur­su zajdziecie Państ­wo w zakład­ce:

Szkole­nia COVID http://okp.umed.pl/

Dodatkowych infor­ma­cji udziela także uczel­ni­ane Cen­trum Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego.

  • Opublikowano: 9 grudnia 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP