Aktualności

Szkolenie Narodowego Centrum Nauki — 04.04.2022 r.


Serdecznie zaprasza­my na szkole­nie Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki, które odbędzie się on-line na plat­formie Click­Meet­ing dnia 04.04.2022 r. w godz­i­nach 10.00–13.00. Aby wziąć udzi­ał w wydarze­niu, należy się zare­je­strować za pomocą poniższego linku. Ilość miejsc jest ogranic­zona.

LINK do szkole­nia

Prowadzą­cy szkole­nie: dr Mateusz Sobczyk, Koor­dy­na­tor Dyscy­plin NZ

Pro­gram szkole­nia 

 1. Konkursy NCN / Konkursy między­nar­o­dowe
 2. Har­mono­gram konkursów
 3. Pro­ce­du­ra oce­ny wniosku
 4. Przy­go­towanie wniosku:
  — Kto może starać się o grant
  — Doku­men­tac­ja konkur­sowa
  — Kon­strukc­ja wniosku
  — Kosz­to­rys
  — Kwest­ie ety­czne i Plan zarządza­nia dany­mi
 5. Rozliczanie pro­jek­tów
 6. Kon­takt z pra­cown­ika­mi

Agen­da:
10:00–11:00   Prezen­tac­ja szkole­niowa cz. 1
11:00–11:15   Prz­er­wa
11:15–12:20   Prezen­tac­ja szkole­niowa cz.2
12:20–12:30   Prz­er­wa
12:30–13:00   Ses­ja pytań i odpowiedzi

Jed­nocześnie przy­pom­i­namy, że na uczel­ni­anej plat­formie e‑learningowej zna­j­du­je się kurs doty­czą­cy pro­jek­tów NCN pn. NCN – pro­jek­ty kra­jowe, zaw­ier­a­ją­cy ogólne infor­ma­c­je o tego typu konkur­sach. W ramach przy­go­towa­nia przed spotkaniem z ekspertem, zachę­camy do zapoz­na­nia się z zamieszc­zonym tam mate­ri­ałem.

Cen­trum Wspar­cia Nau­ki

 • Opublikowano: 28 marca 2022
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP