Aktualności

Wewnętrzna oferta szkoleniowa ABK


Infor­mu­je­my, że w ramach Aka­demick­iego Biu­ra Kari­er pow­stała wewnętrz­na ofer­ta szkole­niowa.

Dla kogo?

  • Dla zespołów — stałych oraz pro­jek­towych.
  • Dla pra­cown­ików — admin­is­tra­cyjnych i nauczy­cieli aka­demic­kich.
  • Dla kadry zarządza­jącej.

W jakim celu?

Przed­staw nam swo­je potrze­by i wyzwa­nia staw­iane przed Tobą lub Twoim zespołem. My przed­staw­imy Ci propozy­cję ofer­ty dos­tosowanej do indy­wid­u­al­nych potrzeb. Możesz sko­rzys­tać z naszego wspar­cia m.in. w przy­pad­ku chę­ci:

  • zwięk­szenia efek­ty­wnoś­ci pra­cy,
  • przy­go­towa­nia zespołu na zmi­any, nowe wyzwa­nia,
  • inte­gracji nowego zespołu pro­jek­towego,
  • poz­na­nia zasobów włas­nych i pra­cown­ików,
  • roz­wo­ju oso­bis­tego i zawodowego.

Kiedy i jak?

Może­my pra­cow­ać indy­wid­u­al­nie (coach­ing, doradzt­wo) oraz zespołowo (szkole­nia). Zapro­ponuj nam dogod­ną dla siebie for­mułę (on-line lub stacjonarnie). Dopa­su­je­my do Ciebie swo­je plany i ofer­tę.

Zadz­woń lub napisz. 

Nasza ofer­ta pow­stała w odpowiedzi na zgłaszane potrze­by i kierun­ki roz­wo­ju Uczel­ni. Poz­naj kat­a­log naszych szkoleń ?www.abk.umed.pl

 

  • Opublikowano: 14 grudnia 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP