Aktualności

Dni NCN w Łodzi — warsztaty


W dni­ach 15 i 16 maja w Łodzi odbędzie się siód­ma edy­c­ja Dni Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki. W tym roku gospo­darzem tego cyk­licznego wydarzenia jest Uni­w­er­sytet Łódz­ki. W gronie współor­ga­ni­za­torów znalazły się również inne łódzkie uczel­nie: Politech­ni­ka Łódz­ka, Uni­w­er­sytet Medy­czny, Wyższa Szkoła Fil­mowa, Akademia Muzy­cz­na im. Grażyny i Kiejs­tu­ta Bacewiczów oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego. Pon­ad­to w orga­ni­za­cję włączyły się Insty­tut Biologii Moleku­larnej PAN i Cen­trum Badań Moleku­larnych i Makro­moleku­larnych PAN.

Pier­wszego dnia odbędzie się spotkanie środowiska naukowego regionu z dyrekcją oraz Radą NCN. Oprócz okolicznoś­ciowych przemówień uczest­ni­cy będą mieli okazję wysłuchać wys­tąpi­enia lau­re­a­ta konkursów OPUS 4 i OPUS 14 – dra hab. Tomasza Sule­ja, prof. nadzw. Insty­tu­tu Pale­o­bi­ologii PAN. W drugiej częś­ci spotka­nia weźmie udzi­ał wicepremier, min­is­ter nau­ki i szkol­nict­wa wyższego Jarosław Gowin, który będzie również uczest­niczył w kon­fer­encji pra­sowej. Tego samego dnia odbędzie się posiedze­nie Rady NCN oraz trzy rodza­je warsz­tatów: dla pra­cown­ików admin­is­tra­cyjnych, dla wniosko­daw­ców oraz naukow­ców zain­tere­sowanych zagad­nie­niem rzetel­noś­ci naukowej.

Drugiego dnia w trak­cie pan­eli dyskusyjnych zaproszeni spec­jal­iś­ci będą roz­maw­iać o otwartej nauce oraz ewalu­acji wniosków. Oso­by zain­tere­sowane konkur­sa­mi między­nar­o­dowy­mi będą mogły uzyskać kom­plek­sową wiedzę w tym tema­cie na spotka­niu infor­ma­cyjnym, które również odbędzie się 16 maja. W tym dniu będą również kon­tyn­uowane warsz­taty.

Pro­gram ramowy

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/o‑ncn/dni-ncn/2019

Rejes­trac­ja na warsz­taty: https://www.ncn.gov.pl/o‑ncn/dni-ncn/2019/rejestracja

  • Opublikowano: 26 kwietnia 2019
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP