Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE NAGRÓD MINISTRA ZDROWIA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH


Nagrody Ministra dla nauczycieli akademickich są przyznawane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 1150).

Nagrody są przyznawane za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:

1) naukowej:
a) prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
– nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne
lub
– nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,

b) prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
c) kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,
d) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych lub prac projektowych lub technologicznych;

2) dydaktycznej:
a) aktywność w zakresie kształcenia studentów – w przypadku uczelni medycznej,
b) aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,
c) prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi systemu ochrony zdrowia regionu i kraju,
d) autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;

3) wdrożeniowej:
a) praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności naukowej, leczniczej lub innej związanej z systemem ochrony zdrowia,
b) komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
c) wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego lub technologicznego służącego ochronie zdrowia;

4) organizacyjnej:
a) rozszerzenie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania systemu ochrony zdrowia regionu lub kraju,
b) rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:
– prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców służących ochronie zdrowia,
– opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb systemu ochrony zdrowia regionu i kraju,
c) efektywne zarządzanie uczelnią medyczną

oraz za całokształt dorobku.

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi może zgłosić w danym roku jednego kandydata do nagrody w danej kategorii.

Prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca br. wniosków o nagrodę Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich wraz ze stosownymi załącznikami w formie elektronicznej na adres: nauka.cwn@umed.lodz.pl

Wnioski rozpatruje Senacka Komisja ds. Nauki i Nagród i kieruje do zaopiniowania przez Senat Uczelni.

*Wyciągi z protokołu posiedzenia Senatu, odzwierciedlające przebieg głosowania nad wnioskami o przyznanie nagrody zostaną dołączone do ostatecznie wysyłanych z Uczelni wniosków.

Ewentualne zapytania należy kierować:
Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki:
telefon: 22 63 49 546
telefon: 22 63 49 838
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: dep-ns@mz.gov.pl

Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju
Joanna Włodarczyk
Tel. 506 209 336

Łódź, 13-05-2020 r.

Załączniki:

 

  • Opublikowano: 13 maja 2020
Podziel się na:
Tagi: ,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!