Tag: Online

Sketchnoting czyli tworzenie notatek wizualnych

  • 14 stycznia 2021

Ses­ja się jeszcze nie zaczęła, a Ciebie już skrę­ca na samą myśl o przy­go­towa­ni­ach do egza­m­inów? Nau­ka kojarzy Ci się z uciążli­wym zakuwaniem po nocach? Szukasz sposobu na efek­ty­wne sposo­by nau­ki? A może znudz­iły Cię trady­cyjne lin­iowe notat­ki?

IV Konferencja Filmowe Postępy w Psychiatrii

  • 7 grudnia 2020

Zespół Klini­ki Psy­chi­a­trii Dorosłych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza na kole­jną, już IV Kon­fer­encję Fil­mowe Postępy w Psy­chi­a­trii, która odbędzie się w dniu 19 grud­nia 2020 r.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP