Aktualności

IV Konferencja Filmowe Postępy w Psychiatrii


Szanowni Państ­wo,

zespół Klini­ki Psy­chi­a­trii Dorosłych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza na kole­jną, już IV Kon­fer­encję Fil­mowe Postępy w Psy­chi­a­trii, która odbędzie się w dniu 19 grud­nia 2020 r.

Tem­atem będzie aktu­al­nie wsze­chobec­na epi­demia, tak chęt­nie pokazy­wana w wielu fil­mach. Niek­tóre z nich wyda­ją się wręcz pro­rocze, porusza­ją mnóst­wo aspek­tów epi­demii, których doświad­cza­my ter­az w rzeczy­wis­toś­ci – w wykładach pode­jmiemy tem­at samot­noś­ci, izo­lacji, lęku, depresji, deprywacji zmysłów, miłoś­ci i wielu innych prob­lemów….. zaprasza­my.

Szczegóły na stron­ie: http://filmowepostepywpsychiatrii.pl

  • Opublikowano: 7 grudnia 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP