Aktualności

Wykład on-line „12 Stopniowy Plan Bezpieczeństwa”


Klini­ka Psy­chi­a­trii Dzieci i Młodzieży i Kat­e­dra Psy­chi­a­trii zaprasza­ją na inter­ak­ty­wny wykład on-line, poświę­cony ???????????? ???????? ???????? ????? ? ???????? ??????????? — „12 Stop­niowy Plan Bez­pieczeńst­wa” (?????).

Data: 31/03/2022 godz. 17:00

???? ?? ?????????: ?????://???.??/???????

✔️ Prezen­tac­ja poz­woli Ci zrozu­mieć ????????? ??????? ???????????? oraz opanować kole­jne etapy 12 Stop­niowego Planu Bez­pieczeńst­wa, który umożli­wi niesie­nie pomo­cy osobom w kryzysie psy­chicznym, także z myśla­mi samobójczy­mi.

✔️ ????? jest niczym „szwedz­ki stół”, w którym możesz wybier­ać spośród wielu tech­nik i akro­n­imów wzmac­ni­a­ją­cych zdrowie psy­chiczne, m.in. umiejęt­ność reg­u­lowa­nia emocji i komu­nikowa­nia się z inny­mi i prze­ci­wdzi­ała­nia styg­matyza­cji.

✔️ ????? pow­stał w ramach prac między­nar­o­dowego zespołu ekspertów przy­go­towu­ją­cych pro­gram zajęć z pro­fi­lak­ty­ki samobójstw dla stu­den­tów szkół wyższych w pię­ciu kra­jach europe­js­kich.

❗️❗️Przed wykła­dem:

? zapoz­naj się z aplikacją
https://12stepsplan.com/

?wypełnij anon­i­mową anki­etę
https://forms.gle/hJWTipSd2T36cC2H9

 

Poz­woli Ci to na reflek­sję i pełniejsze sko­rzys­tanie z prezen­towanego mate­ri­ału oraz przy­go­towanie pytań do wykład­ow­ców.

Prezen­tację poprowadzi ?? ?. ???. ???? ????? – dok­toran­t­ka naszej uczel­ni i koor­dy­na­tor­ka między­nar­o­dowego grantu współ­fi­nan­sowanego przez pro­gram Eras­mus Plus Unii Europe­jskiej – „ELLIPSE” (www.e‑llipse.com).

?? ?. ???. ???? ????? jest kon­sul­tan­tką psy­chi­a­trii w szwedzkim Region­ie Blekinge, badaczką Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu i Życiu Uni­w­er­syte­tu Lin­neusza oraz suicy­dolo­giem dzi­ała­ją­cym w Inter­na­tion­al COVID-19 Sui­cide Pre­ven­tion Research Col­lab­o­ra­tion (ICSPRC).

Po wykładzie zaprasza­my na otwartą dyskusję, którą poprowadzi ????. ????????? ?????????? — Kierown­ik Kat­edry Psy­chi­a­trii i Klini­ki Psy­chi­a­trii Dzieci i Młodzieży naszego Uni­w­er­syte­tu.

  • Opublikowano: 23 marca 2022
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP