Aktualności

Sketchnoting czyli tworzenie notatek wizualnych


Ses­ja się jeszcze nie zaczęła, a Ciebie już skrę­ca na samą myśl o przy­go­towa­ni­ach do egza­m­inów? Nau­ka kojarzy Ci się z uciążli­wym zakuwaniem po nocach? Szukasz sposobu na efek­ty­wne sposo­by nau­ki? A może znudz­iły Cię trady­cyjne lin­iowe notat­ki?

Serdecznie zaprasza­my na Warsz­taty tworzenia notatek wiz­ual­nych na którym:

  •  dowiesz się, co to jest myśle­nie wiz­ualne i dlaczego rysunek może pomóc Ci lep­iej zapamię­ty­wać i zwięk­szać efek­ty­wność nau­ki
  •  nauczysz się jak pros­to rysować obiek­ty, ludzi i emoc­je
  • dowiesz się jak tworzyć struk­turę notat­ki
  • poz­nasz tri­ki na gospo­darowanie przestrzenią

Dzię­ki warsz­ta­towi:

  • zbudu­jesz sko­jarzenia z notatka­mi i wspo­możesz ich zapamię­ty­wanie
  • przyśpieszysz pro­ces uczenia się nawet trud­no przyswa­jal­nego tem­atu
  • usprawnisz swo­ją kon­cen­trację
  • pobudzisz kreaty­wność

Kiedy? 15.01.2021
Gdzie? On-line (TEAMS)
O której? O 16:00

  • Opublikowano: 14 stycznia 2021
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP