Aktualności

Pomocne zwroty z języka migowego dla aptekarza (część 2)


Zaprasza­my na dru­gi webi­nar poświę­cony przy­dat­nym zwro­tom w języku migowym w aptece!
To już dru­ga część nau­ki migowego, dlat­ego spotkanie rozpocznie się przy­pom­nie­niem zwrotów z ostat­niego webi­na­ru- jest to faj­na opc­ja do nadro­bi­enia słówek dla osób, które nie mogły uczest­niczyć poprzed­nio.
Tym razem nauczymy się:
— liczeb­ników do 100,
— wprowadzenia do alfa­betu pal­cowego,
— dawkowa­nia,
— oznacza­nia cza­su (rano, przed snem).

Nazwa orga­ni­za­cji: Mło­da Far­ma­c­ja Łódź
Nazwa wydarzenia: Pomoc­ne zwroty z języ­ka migowego dla aptekarza (część 2)
Data: Poniedzi­ałek, 1 mar­ca 19:30
Gdzie: wydarze­nie on-line
Strona: https://fb.me/e/1Uy3Cx2Hw

  • Opublikowano: 22 lutego 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP