Tag: Webinar

Webinary Gemini Polska

  • 21 marca 2022

Wszys­t­kich stu­den­tów oraz absol­wen­tów kierunku Far­ma­c­ja zaprasza­my na webi­na­ry prowad­zone przez doświad­c­zonych far­ma­ceutów.

« Older Posts
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP