Aktualności

Webinarium online pt. „Sopy i Logi w badaniach klinicznych”


Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w webi­na­ri­um online pt. „Sopy i Logi w bada­ni­ach klin­icznych” orga­ni­zowanym przez Agencję Badań Medy­cznych.

Celem spotka­nia jest przy­bliże­nie uczest­nikom zagad­nień Stan­dar­d­owych Pro­ce­dur Oper­a­cyjnych (SOP) i Log, które stanow­ią nieod­zowną część funkcjonowa­nia ośrod­ka badań klin­icznych. Tem­aty porus­zone na spotka­niu będą doty­czyły głównych założeń, celowoś­ci wprowadza­nia i aspek­tów prawnych SOP wraz z przy­go­towaniem doku­men­tu i przykłada­mi. Omówione zostaną również zasady prowadzenia i uzu­peł­ni­a­nia Log.

Spotkanie odbędzie się 19 październi­ka 2021 r. o godz.10:00 za pośred­nictwem plat­formy Zoom – udzi­ał będzie możli­wy wyłącznie po wcześniejszej rejes­tracji w sys­temie.

Prele­gen­ta­mi na spotka­niu będą Pani Agniesz­ka Stankiewicz oraz Pan Adam Węgorzews­ki z Cen­trum Wspar­cia Badań Klin­icznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Spotkanie dedykowane jest w szczegól­noś­ci lekar­zom, badac­zom, członkom zespołów badaw­czych oraz osobom zain­tere­sowanym prowadze­niem badań klin­icznych.

Szczegółowe infor­ma­c­je oraz for­mu­la­rz rejes­tracji zna­j­du­ją się na stron­ie inter­ne­towej: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/26k23,SOPy-i-Logi-w-badaniach-klinicznych.html

Licz­ba uczest­ników spotka­nia jest ogranic­zona – zapisy trwa­ją do wycz­er­pa­nia miejsc.

  • Opublikowano: 11 października 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP