Aktualności

“Męska rzecz — profilaktyka raka prostaty” — webinar


Gaze­ta Wybor­cza wzorem kam­panii ” Łap za biust” zaprasza na pier­wszą edy­cję akcji “Męs­ka rzecz — pro­fi­lak­ty­ka raka prostaty”.
Miło nam poin­for­mować, że Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi został part­nerem mery­to­rycznym tego wydarzenia.

W ramach prowad­zonych dzi­ałań zaprasza­my do udzi­ału w jutrze­jszym webi­na­rze, który poświę­cony będzie pro­mocji badań pro­fi­lak­ty­cznych w kon­tekś­cie wczes­nego wykry­wa­nia nowot­worów prostaty.

Webi­nar rozpocznie się we wtorek 23.11. o godzinie 13.00 i będzie dostęp­ny  również z tłu­macze­niem na język ang­iel­s­ki.

https://bangdone.pl/meskarzecz/

  • Opublikowano: 22 listopada 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP