Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu na nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za osiągnięcia uzyskane w roku 2020.


Szanowni  Państ­wo,

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­ję, że konkurs o nagrody Rek­to­ra dla nauczy­ciela aka­demick­iego za osiąg­nię­cia uzyskane w 2020 roku został rozstrzyg­nię­ty.

Nagrody zostały przyz­nane w 6 kat­e­go­ri­ach za osiąg­nię­cia: naukowe, dydak­ty­czne, w wyróż­ni­a­jącej się współpra­cy między­nar­o­dowej, pro­mu­jące uczel­nię oraz za wynalazc­zość i całok­sz­tałt dorobku.

Lista lau­re­atów nagród Rek­to­ra

Grat­u­lu­ję i życzę dal­szych sukcesów zawodowych

Rek­tor
Prof. dr hab. Radzisław Kordek

  • Opublikowano: 1 grudnia 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP