Aktualności

Start nowego projektu – „UMED edukuje”


We wtorek odbyła się uroczys­ta inau­gu­rac­ja pro­jek­tu „UMED eduku­je”, który pow­stał z myślą o ucz­ni­ach szkół śred­nich i senio­rach. Jego celem jest porozu­mie­nie między­pokole­niowe, inte­grac­ja tych dwóch środowisk, a także mobi­li­zowanie do roz­wo­ju i posz­erzanie wiedzy w zakre­sie medy­cyny, nowoczes­nych tech­nologii czy rynku pra­cy.

Prag­niemy podz­iękować seniorom, uczniom oraz nauczy­cielom za akty­wne uczest­nict­wo. Dzięku­je­my również za przy­by­cie naszym goś­ciom: Wiceprezy­den­towi Mias­ta Łodzi Adamowi Wiec­zorkowi, Prodziekanowi ds. Dydak­ty­ki Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego prof. Pawłowi Szy­mańskiemu, Preze­sowi Fun­dacji 2035 mgr Mag­dale­nie Poulain, Zastęp­cy Kierown­i­ka Klin­ki Geri­atrii Uni­w­er­syteck­iego Szpi­ta­la Klin­icznego im. WAM-CSW w Łodzi dr. Rober­towi Błaszcza­kowi oraz kierown­ikom bloków tem­aty­cznych: prof. Ewie Borowiak, prof. Maciejowi Borow­cowi, prof. Ireneuszowi Majsterkowi, a także prowadzą­cym zaję­cia — mgr Grażynie Kon­draciuk oraz Annie Kosiorek-Żela­zowskiej.

Pro­jekt „UMED eduku­je” obe­j­mu­je osob­ne blo­ki zajęć dla obu grup, a także spotka­nia inte­gru­jące.

Liceal­iś­ci będą uczest­niczyć w zaję­ci­ach warsz­ta­towych i lab­o­ra­to­ryjnych z zakre­su far­ma­cji, anatomii, nauk o zdrow­iu, gene­ty­ki oraz roz­wo­ju ścież­ki zawodowej. Uczest­nika­mi są uczniowie z klas II i III o pro­filu bio­log­iczno-chemicznym ze szkół wojew­ództ­wa łódzkiego – I LO w Łow­iczu, I LO w Pabi­an­i­cach, I LO w Piotrkowie Try­bunal­skim, I LO w Wielu­niu, Samorzą­dowe LO w Zgierzu.

Dla uczest­ników 55+ przy­go­towanych zostało pon­ad 20 zajęć – wykładów oraz warsz­tatów – o różnorod­nej tem­atyce, m.in. choro­by cywiliza­cyjne, akty­wność zawodowa, komu­nikac­ja między­pokole­niowa, tech­nolo­gie cyfrowe.

Okres real­iza­cji pro­jek­tu: 2019 – 2021

Licz­ba osób obję­tych wspar­ciem:

  • Młodzież liceal­na – 540 osób (3 grupy unika­towych uczest­ników)
  • Oso­by w wieku 55+ — 80 osób uczest­niczą­cych w pro­jek­cie przez 3 lata

Kwo­ta dofi­nan­sowa­nia ze środ­ków Unii Europe­jskiej: 1 244 101,47 PLN

Więcej infor­ma­cji: www.edukuje.umed.pl

 

  • Opublikowano: 22 marca 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP