Aktualności

INNOWACYJNY EKOSYSTEM W ZAKRESIE INTELIGENTNEJ OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI (I CARE SMART)


O PROJEKCIE

Projekt I-CARE-SMART ma za zadanie budowanie oraz wzmacnianie współpracy z organizacjami, które są w stanie dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania  technologiczne w obszarze opieki zdrowotnej i społecznej dla osób starszych. Jego celem jest przybliżenie społeczności seniorów innowacji poprzez wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług aktywnie angażujących ich odbiorców oraz rozwój „srebrnej gospodarki”.

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania regionu dotyczące starzejącego się społeczeństwa oraz niewystarczającej oferty dla seniorów. W ramach projektu powstanie ponadgraniczna otwarta platforma innowacji dla inteligentnej opieki nad seniorami obejmująca system powiadamiania służb ratunkowych, opiekę koordynowaną, teleopiekę oraz inne rozwiązania dostosowane do potrzeb seniorów danego regionu uczestniczącego w projekcie.

Projekt I-CARE-SMART umożliwi nawiązanie partnerstwa między władzami publicznymi, uniwersytetami, przedsiębiorstwami, placówkami świadczącymi usługi opiekuńcze oraz opiekunami. Projekt przyczyni się do rozwoju skutecznych rozwiązań spełniających wcześniej niezabezpieczone potrzeby osób starszych w zakresie opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej. Osoby starsze, które często zmagają się z samotnością i niepełnosprawnością, wymagają specjalistycznego wsparcia. Dotychczasowe rozwiązania w postaci elektronicznej wymiany danych o pacjencie, e-zdrowie, opaski monitorujące funkcje życiowe, czujniki upadków oraz sprzęt medyczny nie poprawiają dostatecznie jakości życia seniorów, ani nie spełniają ich wszystkich potrzeb zdrowotnych. Z tego powodu istotne jest dostosowanie oferty usług dedykowanych seniorom. Partnerzy oraz interesariusze projektu ocenią możliwości zastosowania nowych rozwiązań oraz zaproponują sposoby ich wdrażania przez system opieki zdrowotnej i opieki społecznej.

PARTNERZY PROJEKTU
1 Municipality of Újbuda (Budapest, 11th district), Hungary (PARTNER WIODĄCY)
2 Budapest University of Technology and Economics, Hungary
3 Województwo Łódzkie, Polska
4 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
5 European Grouping of Territorial Cooperation Via Carpatia, Slovakia
6 Technical University of Kosice, Slovakia
7 Liguria Region, Italy
8 SI4life Science and Business together to improve the quality of life for Seniors and People with Disabilities, Italy
9 Institute of Social Services Prague, Czech Republic
10 SPEKTRA, manufacturing cooperative, Czech Republic
11 City of Graz, Austria
12 NOWA Training Counselling Project management, Austria
13 University of Applied Sciences for Economy, Technics and Culture, Germany

Partnerzy stowarzyszeni:
14 EIT Health InnoStars e.V, Hungary
15 Thomas More Kempen VZW, Department LiCalab, Hungary
16 Regional Centre of Social Policy, Lodz, Poland
17 Košice Self-Governing Region, Slovakia
18 Municipality District Prague 4 , Czech Republic
19 Federal Government of Styria, Austria
20 Dialogue of Civilizations Research Institute, Germany
21 Technical University of Applied Sciences Wildau, Germany
22 Institute of Social Services Prague 4, Czech Republic

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ:
Każdy region partnerski zaprasza naukowców, przedsiębiorców, podmioty prywatne oraz organizacje non-profit działające w obszarze usług zdrowotnych, innowacji i „srebrnej gospodarki” do dołączenia do grupy interesariuszy.

FINANSOWANIE
Projekt współpracy transnarodowej finansowany jest przez Program Interreg CENTRAL EUROPE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Priorytet: Rozwój innowacji i wiedzy
Całkowity budżet kwalifikowalny: 2.593.039,34 EUR
Współfinansowanie programu: 2.147.160,18 EUR

OKRES REALIZACJI
MAJ 2019 – KWIECIEŃ 2022

Dane kontaktowe:
Kierownictwo projektu: Municipality of Újbuda (Budapest, 11th district)
Facebook: https://www.facebook.com/icare.smart.ue/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/i-care-smart/
Twitter: https://twitter.com/ICARE_SMART

 

  • Opublikowano: 25 października 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!