Aktualności

INNOWACYJNY EKOSYSTEM W ZAKRESIE INTELIGENTNEJ OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI (I CARE SMART)


O PROJEKCIE

Pro­jekt I‑CARE-SMART ma za zadanie budowanie oraz wzmac­ni­an­ie współpra­cy z orga­ni­za­c­ja­mi, które są w stanie dostar­czać najnowocześniejsze rozwiąza­nia  tech­no­log­iczne w obszarze opie­ki zdrowot­nej i społecznej dla osób starszych. Jego celem jest przy­bliże­nie społecznoś­ci seniorów innowacji poprzez wprowadzanie innowa­cyjnych pro­duk­tów i usług akty­wnie angażu­ją­cych ich odbior­ców oraz rozwój „sre­brnej gospo­dar­ki”.

Pro­jekt jest odpowiedz­ią na wyzwa­nia regionu doty­czące starze­jącego się społeczeńst­wa oraz niewystar­cza­jącej ofer­ty dla seniorów. W ramach pro­jek­tu pow­stanie pon­ad­granicz­na otwarta plat­for­ma innowacji dla inteligent­nej opie­ki nad senio­ra­mi obe­j­mu­ją­ca sys­tem powiadami­a­nia służb ratunkowych, opiekę koor­dynowaną, teleopiekę oraz inne rozwiąza­nia dos­tosowane do potrzeb seniorów danego regionu uczest­niczącego w pro­jek­cie.

Pro­jekt I‑CARE-SMART umożli­wi naw­iązanie part­nerst­wa między władza­mi pub­liczny­mi, uni­w­er­syte­ta­mi, przed­siębiorstwa­mi, placówka­mi świad­czą­cy­mi usłu­gi opiekuńcze oraz opieku­na­mi. Pro­jekt przy­czyni się do roz­wo­ju skutecznych rozwiązań speł­ni­a­ją­cych wcześniej niez­abez­piec­zone potrze­by osób starszych w zakre­sie opie­ki zdrowot­nej oraz pomo­cy społecznej. Oso­by starsze, które częs­to zma­ga­ją się z samot­noś­cią i niepełnosprawnoś­cią, wyma­ga­ją spec­jal­isty­cznego wspar­cia. Doty­chcza­sowe rozwiąza­nia w postaci elek­tron­icznej wymi­any danych o pac­jen­cie, e‑zdrowie, opas­ki mon­i­toru­jące funkc­je życiowe, czu­jni­ki upad­ków oraz sprzęt medy­czny nie popraw­ia­ją dostate­cznie jakoś­ci życia seniorów, ani nie speł­ni­a­ją ich wszys­t­kich potrzeb zdrowot­nych. Z tego powodu istotne jest dos­tosowanie ofer­ty usług dedykowanych seniorom. Part­nerzy oraz intere­sar­iusze pro­jek­tu ocenią możli­woś­ci zas­tosowa­nia nowych rozwiązań oraz zapro­ponu­ją sposo­by ich wdraża­nia przez sys­tem opie­ki zdrowot­nej i opie­ki społecznej.

PARTNERZY PROJEKTU
1 Munic­i­pal­i­ty of Újbu­da (Budapest, 11th dis­trict), Hun­gary (PARTNER WIODĄCY)
2 Budapest Uni­ver­si­ty of Tech­nol­o­gy and Eco­nom­ics, Hun­gary
3 Wojew­ództ­wo Łódzkie, Pol­s­ka
4 Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Pol­s­ka
5 Euro­pean Group­ing of Ter­ri­to­r­i­al Coop­er­a­tion Via Carpa­tia, Slo­va­kia
6 Tech­ni­cal Uni­ver­si­ty of Kosice, Slo­va­kia
7 Lig­uria Region, Italy
8 SI4life Sci­ence and Busi­ness togeth­er to improve the qual­i­ty of life for Seniors and Peo­ple with Dis­abil­i­ties, Italy
9 Insti­tute of Social Ser­vices Prague, Czech Repub­lic
10 SPEKTRA, man­u­fac­tur­ing coop­er­a­tive, Czech Repub­lic
11 City of Graz, Aus­tria
12 NOWA Train­ing Coun­selling Project man­age­ment, Aus­tria
13 Uni­ver­si­ty of Applied Sci­ences for Econ­o­my, Tech­nics and Cul­ture, Ger­many

Part­nerzy sto­warzyszeni:
14 EIT Health InnoS­tars e.V, Hun­gary
15 Thomas More Kem­pen VZW, Depart­ment LiCal­ab, Hun­gary
16 Region­al Cen­tre of Social Pol­i­cy, Lodz, Poland
17 Košice Self-Gov­ern­ing Region, Slo­va­kia
18 Munic­i­pal­i­ty Dis­trict Prague 4 , Czech Repub­lic
19 Fed­er­al Gov­ern­ment of Styr­ia, Aus­tria
20 Dia­logue of Civ­i­liza­tions Research Insti­tute, Ger­many
21 Tech­ni­cal Uni­ver­si­ty of Applied Sci­ences Wildau, Ger­many
22 Insti­tute of Social Ser­vices Prague 4, Czech Repub­lic

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ:
Każdy region part­ner­s­ki zaprasza naukow­ców, przed­siębior­ców, pod­mio­ty pry­watne oraz orga­ni­za­c­je non-prof­it dzi­ała­jące w obszarze usług zdrowot­nych, innowacji i „sre­brnej gospo­dar­ki” do dołączenia do grupy intere­sar­iuszy.

FINANSOWANIE
Pro­jekt współpra­cy transnar­o­dowej finan­sowany jest przez Pro­gram Inter­reg CENTRAL EUROPE z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego.

Pri­o­ry­tet: Rozwój innowacji i wiedzy
Całkow­ity budżet kwal­i­fikowal­ny: 2.593.039,34 EUR
Współ­fi­nan­sowanie pro­gra­mu: 2.147.160,18 EUR

OKRES REALIZACJI
MAJ 2019 – KWIECIEŃ 2022

Dane kon­tak­towe:
Kierown­ict­wo pro­jek­tu: Munic­i­pal­i­ty of Újbu­da (Budapest, 11th dis­trict)
Face­book: https://www.facebook.com/icare.smart.ue/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/i‑care-smart/
Twit­ter: https://twitter.com/ICARE_SMART

 

  • Opublikowano: 25 października 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP