Aktualności

KUMPLE w Paryżu!


W maju dwój­ka uczniów biorą­cych udzi­ał w pro­jek­cie men­torskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi – KUMPEL odwiedz­iła Paryż.

Kinga i Adri­an, uczest­ni­cy II edy­cji pro­jek­tu KUMPEL z Zespołu Żółtego, przez rok zaj­mowali się tem­atyką zaw­iązaną z powszech­nym prob­le­mem raka pier­si. W maju, w ramach pro­gra­mu, mieli możli­wość uda­nia się do Francji wraz ze swoim Men­torem – panią pro­fe­sor Ewą Bal­cer­czak. Głównym celem podróży było odwiedze­nie Insty­tu­tu Curie w Paryżu, z którego pochodz­iły pró­by mate­ri­ału gene­ty­cznego pobranego od kobi­et chorych, wyko­rzysty­wane przez nich w bada­ni­ach. Zostali w nim zapoz­nani z prze­biegiem badań naukowych, proce­sa­mi niezbęd­ny­mi do ich przeprowadzenia oraz sprzętem umożli­wia­ją­cym pracę. Mieli okazję odwiedz­ić również muzeum Marii Skłodowskiej Curie oraz zobaczyć jej pra­cown­ię.

Nie zabrakło także cza­su na zwiedze­nie najwięk­szych zabytków Francji takich jak wieża Eif­fla, łuk tri­um­fal­ny oraz najpop­u­larniejsze muzeum w Europie – Lou­vre. Dzię­ki tej podróży zdobyli ogrom­ną wiedzę i wspani­ałe wspom­nienia.

  • Opublikowano: 13 września 2019
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP