Aktualności

Warsztaty z Prof. Liudviką Leišytė


Serdecznie zaprasza­my na warsz­taty z Prof. Liud­viką Leišytė, pt. “Mak­ing change hap­pen in health edu­ca­tion: teach­ers and stu­dents as change agents.” Tem­at wprowadza­nia zmi­an w edukacji z pewnoś­cią doty­czy wszys­t­kich pra­cown­ików naszej uczel­ni, którzy mierzą się z wyzwa­ni­a­mi zdal­nej pra­cy w swoich zespołach.

Warsz­taty prowad­zone będą w języku ang­iel­skimi odbędą się 26 listopa­da w godz­i­nach 14:00–16:30 na plat­formie MS Teams. Zapisane oso­by otrzy­ma­ją link do spotka­nia kil­ka dni przed warsz­tatem.

Dodatkowo 30 listopa­da w godz­i­nach 14:00 ‑17:00 odbędą się kon­sul­tac­je, również w języku ang­iel­skim. Zapisy na kon­sul­tac­je przyj­mowane są mailowo na adres katarzyna.janusz@umed.lodz.pl

Warsz­taty oraz kon­sul­tac­je finan­sowane są w ramach pro­jek­tu „Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi” (POWR.05.03.00–00-0012/15) współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej, z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój i są bezpłatne dla wszys­t­kich uczest­ników.

Zaprasza­my do zapisy­wa­nia się!

  • Opublikowano: 20 listopada 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP