Aktualności

11 Ogólnopolska Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego PTK


Szanowni Państ­wo,

serdecznie zaprasza­my na 11 Ogólnopol­ską Kon­fer­encję Sekcji Krąże­nia Płuc­nego Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego, która będzie miała miejsce w dni­ach 21–23.10.2021.

Wzorem lat poprzed­nich, pro­gram naukowy będzie doty­czył najnowszych zagad­nień z zakre­su epi­demi­ologii, mech­a­nizmów roz­wo­ju, pre­cyzyjnych kry­ter­iów rozpoz­na­nia, metod diag­nos­ty­ki oraz rodza­jów leczenia związanych z nad­ciśnie­niem płuc­nym. Będziemy, jak co rok, omaw­iać w eksper­ckim gronie zróżni­cow­ane zmi­any doty­czące prawej komory ser­ca, tęt­nic płuc­nych i układu odd­e­chowego.

Jesteśmy przeko­nani, że łódz­ka edy­c­ja Kon­fer­encji da sposob­ność do wyjątkowych dyskusji pod­czas obrad, ale także do mniej ofic­jal­nych rozmów poza ses­ja­mi. Sprawy fun­da­men­talne w ramach orga­ni­za­cyjnych Kon­fer­encji pozosta­ją w roku 2021 bez zmi­an. Wobec oczy­wistych jed­nak względów aktu­al­na sytu­ac­ja nie gwaran­tu­je spotka­nia dla wszys­t­kich Przy­jaciół zain­tere­sowanych krąże­niem płuc­nym, zgod­nie z wcześniejszy­mi zami­ara­mi, w łączącej his­torię Zie­mi Obiecanej i nowoczes­ność Łodzi. Pode­jmiemy wszelkie stara­nia, aby zapewnić stacjonarną for­mę dla planowanych wydarzeń, jed­nak o bieżą­cych ustal­e­ni­ach będziemy infor­mowali na stron­ie inter­ne­towej Sekcji — for­muła może bowiem ulec zmi­an­ie z przy­czyn od nas nieza­leżnych.

http://www.krazenieplucne.ptkardio.pl

Bez wzglę­du na nieprzewidy­wal­ny dzisi­aj rozwój epi­demii gwaran­tu­je­my, że łódz­ka Kon­fer­enc­ja Sekcji Krąże­nia Płuc­nego PTK stanow­ić będzie ważne wydarze­nie eduka­cyjne i naukowe, w którym nie wypa­da nie uczest­niczyć!

Do zobaczenia,
Jarosław D. Kasprzak
Łukasz Chrzanows­ki

Więcej infor­ma­cji: Zaprosze­nie 11 Kon­fer­enc­ja SKP PTK 2021

  • Opublikowano: 6 października 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP