Aktualności

20 mln zł dla UMED‑u na niekomercyjne badania kliniczne w psychiatrii i neurologii


Agenc­ja Badań Medy­cznych ogłosiła wyni­ki konkur­su na niekomer­cyjne bada­nia klin­iczne w obszarze psy­chi­a­trii i neu­rologii. Na 10 pro­jek­tów rekomen­dowanych do dofi­nan­sowa­nia aż 2 będą real­i­zowane przez kon­sor­c­ja, w których lid­erem jest Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi.

Bada­nia z obszaru psy­chi­a­trii i neu­rologii mają szczególne znaczenia zwłaszcza w kon­tekś­cie trwa­jącej pan­demii COVID-19. Jako uczel­nia mamy tutaj sporo do zaofer­owa­nia, tym bardziej cieszy, że pro­jek­ty naszych naukow­ców zostały tak dobrze oce­nione – pod­kreśla Ireneusz Staroń, Dyrek­tor Cen­trum Badań Klin­icznych.

Drugie miejsce na liś­cie rankingowej zajął pro­jekt prof. Jaku­ba Kaźmier­skiego kieru­jącego Kliniką Psy­chi­a­trii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psy­choty­cznych, a na miejs­cu 7. Znalazło się badanie koor­dynowane przez dr n. med Agnieszkę Butwicką (obec­nie Karolin­s­ka Insti­tute) oraz prof. Woj­ciecha Fendlera – Kierown­i­ka Zakładu Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej.

W ramach konkur­su wpłynęło 27 wniosków o łącznej wartoś­ci pon­ad 220 mln zł. Do oce­ny mery­to­rycznej zostało skierowanych 26.

Pro­jekt pt:. Ran­dom­i­zowane, pod­wójnie zaśle­pi­one, kon­trolowane place­bo badanie oce­ni­a­jące skuteczność i bez­pieczeńst­wo fumaranu dimety­lu w redukcji atrofii mózgu, poprawy synap­ty­cznych połączeń czyn­noś­ciowych, funkcji poz­naw­czych, funkcjonowa­nia i jakoś­ci życia pac­jen­tów z rozpoz­naniem łagod­nych zaburzeń poz­naw­czych oraz otępi­enia w choro­bie Alzheimera

Badacz: prof. Jakub Kaźmier­s­ki (Klini­ka Psy­chi­a­trii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psy­choty­cznych)

Kwo­ta dofi­nan­sowa­nia: 9,9 mln zł.

Pro­ponowane badanie obe­j­mu­je ocenę skutecznoś­ci i bez­pieczeńst­wa zas­tosowa­nia fumaranu dimety­lu u pac­jen­tów z rozpoz­naniem MCI (ang. mild cog­ni­tive impair­ment; MCI) i otępi­enia łagod­nego do umi­arkowanego w prze­biegu choro­by Alzheimera. Celem pro­jek­tu jest wdroże­nie ter­apii istot­nie hamu­jącej pro­cesy oksy­da­cyjne i neu­roza­palne toczące się w obrę­bie mikrogle­ju i depozytów β‑amyloidowych (ang. β‑amyloid, Aβ), a tym samym hamu­jącej pro­cesy cyto­toksy­cznoś­ci, utraty neu­ronów i synaps oraz atrofii móz­gowej u pac­jen­tów z rozpoz­naniem AD. Korzystne mech­a­nizmy komórkowe dzi­ała­nia leku mogą przełożyć się na zahamowanie pro­gresji otępi­enia, w tym kon­wer­sji MCI do otępi­enia oraz roz­wo­ju kole­jnych etapów otępi­enia. Pro­jekt będzie miał charak­ter bada­nia ran­dom­i­zowanego, pod­wójnie zaśle­pi­onego (pac­jent, badacz), kon­trolowanego place­bo.

 

Pro­jekt LAMAin­Diab – lis­dek­sam­fe­t­a­m­i­na vs metylfenidat dla pac­jen­tów pedi­atrycznych z zespołem ADHD i cukrzy­cą typu 1 — ran­dom­i­zowane krzyżowe badanie klin­iczne

Badacze: dr n. med Agniesz­ka Butwic­ka (obec­nie Karolin­s­ka Insti­tute), prof. Woj­ciech Fendler (Zakład Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej).

Kwo­ta dofi­nan­sowa­nia: 9,9 mln zł

 

Zaplanowana w ramach pro­jek­tu inter­wenc­ja ma na celu poprawę kon­troli objawów ADHD w grupie pac­jen­tów z cukrzy­cą typu 1, u których objawy ADHD w wymierny sposób pog­a­rsza­ją efek­ty­wność ter­apii. Zwery­fikowane zostaną również pozostałe efek­ty dzi­ała­nia leków – wpływ na poprawę jakoś­ci życia, zmi­anę efek­tów ksz­tałce­nia szkol­nego lec­zonych pac­jen­tów, nasile­nie akty­wnoś­ci ruchowej oraz jakość snu mier­zone za pomocą oso­bistych akcelerometrów. Wprowad­zona far­makoter­apia (lis­dek­sam­fe­t­a­m­i­na oraz metylfenidat), poprzed­zona inter­wencją psy­choter­apeu­ty­czno-eduka­cyjną (PTBM) przełoży się więc zarówno na poprawę stanu zdrowia pac­jen­tów pod wzglę­dem kon­troli objawów ADHD, jak i poprawi ich stan zdrowia w zakre­sie kon­troli meta­bol­icznej cukrzy­cy.

 

  • Opublikowano: 13 października 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP