Aktualności

20 mln zł dla UMED-u na niekomercyjne badania kliniczne w psychiatrii i neurologii


Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii. Na 10 projektów rekomendowanych do dofinansowania aż 2 będą realizowane przez konsorcja, w których liderem jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Badania z obszaru psychiatrii i neurologii mają szczególne znaczenia zwłaszcza w kontekście trwającej pandemii COVID-19. Jako uczelnia mamy tutaj sporo do zaoferowania, tym bardziej cieszy, że projekty naszych naukowców zostały tak dobrze ocenione – podkreśla Ireneusz Staroń, Dyrektor Centrum Badań Klinicznych.

Drugie miejsce na liście rankingowej zajął projekt prof. Jakuba Kaźmierskiego kierującego Kliniką Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, a na miejscu 7. Znalazło się badanie koordynowane przez dr n. med Agnieszkę Butwicką (obecnie Karolinska Institute) oraz prof. Wojciecha Fendlera – Kierownika Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej.

W ramach konkursu wpłynęło 27 wniosków o łącznej wartości ponad 220 mln zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 26.

Projekt pt:. Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fumaranu dimetylu w redukcji atrofii mózgu, poprawy synaptycznych połączeń czynnościowych, funkcji poznawczych, funkcjonowania i jakości życia pacjentów z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych oraz otępienia w chorobie Alzheimera

Badacz: prof. Jakub Kaźmierski (Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych)

Kwota dofinansowania: 9,9 mln zł.

Proponowane badanie obejmuje ocenę skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania fumaranu dimetylu u pacjentów z rozpoznaniem MCI (ang. mild cognitive impairment; MCI) i otępienia łagodnego do umiarkowanego w przebiegu choroby Alzheimera. Celem projektu jest wdrożenie terapii istotnie hamującej procesy oksydacyjne i neurozapalne toczące się w obrębie mikrogleju i depozytów β-amyloidowych (ang. β-amyloid, Aβ), a tym samym hamującej procesy cytotoksyczności, utraty neuronów i synaps oraz atrofii mózgowej u pacjentów z rozpoznaniem AD. Korzystne mechanizmy komórkowe działania leku mogą przełożyć się na zahamowanie progresji otępienia, w tym konwersji MCI do otępienia oraz rozwoju kolejnych etapów otępienia. Projekt będzie miał charakter badania randomizowanego, podwójnie zaślepionego (pacjent, badacz), kontrolowanego placebo.

 

Projekt LAMAinDiab – lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespołem ADHD i cukrzycą typu 1 – randomizowane krzyżowe badanie kliniczne

Badacze: dr n. med Agnieszka Butwicka (obecnie Karolinska Institute), prof. Wojciech Fendler (Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej).

Kwota dofinansowania: 9,9 mln zł

 

Zaplanowana w ramach projektu interwencja ma na celu poprawę kontroli objawów ADHD w grupie pacjentów z cukrzycą typu 1, u których objawy ADHD w wymierny sposób pogarszają efektywność terapii. Zweryfikowane zostaną również pozostałe efekty działania leków – wpływ na poprawę jakości życia, zmianę efektów kształcenia szkolnego leczonych pacjentów, nasilenie aktywności ruchowej oraz jakość snu mierzone za pomocą osobistych akcelerometrów. Wprowadzona farmakoterapia (lisdeksamfetamina oraz metylfenidat), poprzedzona interwencją psychoterapeutyczno-edukacyjną (PTBM) przełoży się więc zarówno na poprawę stanu zdrowia pacjentów pod względem kontroli objawów ADHD, jak i poprawi ich stan zdrowia w zakresie kontroli metabolicznej cukrzycy.

 

  • Opublikowano: 13 października 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP