Aktualności

Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” 03.11.2021r. Łódź


Szanowni Państ­wo,

Już po raz ósmy zaprasza­my na kon­fer­encję „(Nie)pełnosprawni na rynku pra­cy”, którą w dniu 03 listopa­da 2021 r. orga­nizu­je Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi wraz z Fun­dacją Łódź Aka­demic­ka.

W tegorocznej edy­cji tem­at prze­wod­ni to: „(Nie)elastyczność rynku pra­cy osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi pod­czas pan­demii koron­awirusa”. W obec­nej sytu­acji związanej z walką i skutka­mi Covid-19, należy pod­jąć tem­atykę kryzy­su eko­nom­icznego, mającego również szczegól­ny wpływ na oso­by z niepełnosprawnoś­ci­a­mi, na rynek pra­cy, który już nie będzie taki sam jak przed epi­demią związaną z koron­awirusem. Zasadne sta­je się wypra­cow­anie wspól­nego stanowiska, aby oso­by z niepełnosprawnoś­ci­a­mi miały nasze wspar­cie oraz sze­rok­ie forum dyskusji o rynku pra­cy w nad­chodzą­cym cza­sie.

Kon­fer­enc­ja odbędzie się w for­mule zarówno stacjonarnej jak i zdal­nej.

Rejes­trac­ja i szczegółowy pro­gram kon­fer­encji jest dostęp­ny na stron­ie: https://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl/

Serdecznie zaprasza­my!

 

  • Opublikowano: 19 października 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP